Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

1. JEDNOSTKA PRAWNA Cechy identyfikacji 1.1 1.2a 1.2b Numer identyfikacyjny Nazwa Adres (wraz z kodem pocztowym), maksy­ malnie szczegółowy Fakulta­ tywnie Numery telefonu i faksu, adresy poczty elek­ tronicznej oraz informacje pozwalające na elektroniczne gromadzenie danych Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie jego braku, inny administracyjny numer identyfika­ cyjny Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy dla osób fizycznych Data, od której jednostka prawna przestała być częścią przedsiębiorstwa (określonego w pkt 3.3)


1.2c

1.3

Cechy demograficzne

1.4

1.5

L 312/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

Cechy ekonomiczne/Cechy warstwo­ wania Powiązania z innymi rejestrami

1.6

Forma prawna

1.7a

Odniesienie do rejestru podmiotów wewnąt­ rzunijnych ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towa­ rami między państwami członkowskimi (1) oraz odniesienie do akt celnych lub do rejestru podmiotów pozaunijnych Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przed­ siębiorstw (pkt 4.1), do której dana jednostka należy Data przyłączenia się do grupy okrojonej Data odłączenia się od grupy okrojonej Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Numer identyfikacyjny jednostki prawnej mającej siedzibę w danym kraju, która spra­ wuje kontrolę nad jednostką prawną Kraj(-e) rejestracji oraz numer(-y) identyfika­ cyjny(-e) lub nazwa(-y) i adres(-y) jednostek niemających siedziby w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Wymagane, o ile dane są dostępne Numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT jednostek niemających siedziby w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Kraj rejestracji oraz numer identyfikacyjny lub nazwa i adres jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną Wymagane, o ile dane są dostępne Wymagane, o ile dane są dostępne Numer identyfikacyjny VAT jednostki niema­ jącej siedziby w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, będących własno­ ścią jednostki prawnej

Powiązanie z grupą przedsiębiorstw

1.8

1.9 1.10 Kontrola jednostek 1.11a

1.11b

1.12a

1.12b

1.13a

1.13b

Własność jednostek

1.14a

1.14b

Wymagane, o ile dane są dostępne

a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/5

1.15

Wymagane, o ile dane są dostępne

a) Kraj(-e) rejestracji; oraz b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y), adres(-y) i numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz c) udział (%) jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej

1.16

Wymagane, o ile dane są dostępne

a) Kraj(-e) rejestracji; oraz b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y), adres(-y) i numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz c) udział (%) jednostki(-tek) niemającej(-ych) siedziby w danym kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1.

3. PRZEDSIĘBIORSTWO Cechy identyfikacji 3.1 3.2a 3.2b 3.3 Fakulta­ tywnie Numer identyfikacyjny Nazwa Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych), z której(-ych) składa się przed­ siębiorstwo Data rozpoczęcia działalności Data ostatecznego zakończenia działalności Kod podstawowej działalności zgodnie 4-cyfrowym poziomem NACE Liczba zatrudnionych osób Sektor i podsektor instytucjonalny zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przed­ siębiorstw (pkt 4.1), do której przedsiębiorstwo należy z

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.