Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

Cechy demograficzne

3.4 3.5

Cechy ekonomiczne/Cechy warstwo­ wania

3.6 3.8 3.11

Powiązanie z grupą przedsiębiorstw

3.12

4. GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW Cechy identyfikacji 4.1 4.2a 4.2b Fakulta­ tywnie Numer identyfikacyjny grupy okrojonej Nazwa grupy okrojonej Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej głównej siedziby grupy okrojonej

L 312/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

4.3


Częściowo wymagane, o ile dane są dostępne

Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy okrojonej (czyli numer identyfikacyjny jednostki prawnej, która stanowi jednostkę dominującą grupy mającej siedzibę w danym kraju). Wymagane, o ile dane są dostępne, jeśli jedno­ stką kontrolującą jest osoba fizyczna, która nie jest podmiotem gospodarczym; zapis zależy od dostępności tych informacji w źródłach admi­ nistracyjnych Rodzaj grupy przedsiębiorstw: 2. kontrolowana wewnętrznie grupa okrojona; 3. kontrolowana z zagranicy grupa okrojona Data powstania grupy okrojonej Data rozwiązania grupy okrojonej Kod podstawowej działalności grupy okrojonej zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE Liczba zatrudnionych osób w grupie okrojonej Numer identyfikacyjny grupy globalnej Nazwa grupy globalnej

4.4

Cechy demograficzne

4.5 4.6

Cechy ekonomiczne/Cechy warstwo­ wania

4.7

4.9 Cechy identyfikacji 4.11 4.12a 4.12b Fakulta­ tywnie

Kraj rejestracji, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i strony internetowej głównej siedziby grupy globalnej Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli jednostka ta ma siedzibę w danym kraju (czyli numer identyfikacyjny jednostki prawnej, która stanowi jednostkę dominującą grupy). Jeżeli jednostką dominującą grupy globalnej jest jednostka niemająca siedziby w danym kraju, należy podać jej kraj rejestracji.

4.13a

4.13b

Fakulta­ tywnie

Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej lub nazwa i adres, jeśli jest to jednostka niemająca siedziby w danym kraju Liczba zatrudnionych osób globalnie

Cechy ekonomiczne/Cechy warstwo­ wania

4.14

Fakulta­ tywnie Fakulta­ tywnie Fakulta­ tywnie

4.16

Kraj, w którym mieści się globalny ośrodek decyzyjny Kraje, w których mieszczą się przedsiębiorstwa lub jednostki lokalne

4.17

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.