Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 20

L 312/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)


(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2010/719/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno­ litych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Włas­ nych,

(4)

przez Austrię zostało zbadane przez Komitet Doradczy ds. Zasobów Własnych na posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r. W trakcie badania metodologii ujawniły się różnice opinii w komitecie. Projekt decyzji o odrzuceniu rozwiązania przedstawionego przez Austrię przedłożono Komitetowi Doradczemu ds. Zasobów Własnych, który zaopiniował go pozytywnie w dniu 26 października 2010 r.

(3)

Przy obliczaniu elementu dotyczącego prywatnego użyt­ kowania, w przypadku braku aktualnych danych, można stosować metody alternatywne. Aby zagwarantować, że metody te zapewnią jednolite podejście do obliczania rekompensaty, należy je oprzeć na ogólnie przyjętych założeniach. Austria nakłada na podatników obowiązek rejestrowania rzeczywistych danych dotyczących wykorzystywania na prywatne potrzeby samochodów używanych do działal­ ności gospodarczej. Jednakże dla uproszczenia procedur administracyjnych Austria zaproponowała rozwiązanie, by na potrzeby obliczania elementu dotyczącego prywat­ nego użytkowania wykorzystywać ogólne dane staty­ styczne w połączeniu z kwotami amortyzacji, których nie opracowano z myślą o określeniu prywatnego użyt­ kowania jako takiego. Ponieważ proponowane rozwią­ zanie sprawia, że element związany z prywatnym użyt­ kowaniem ma znacznie mniejszy udział w proporcji, niż ma to miejsce w przypadku innych państw członkow­ skich, stoi ono w sprzeczności z wymaganym jednolitym sposobem obliczania rekompensaty. Zaproponowane przez Austrię rozwiązane dotyczące obliczania elementu związanego z prywatnym użytkowaniem samochodów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej należy zatem odrzucić,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rekompensata do podstawy zasobów pochodzących z VAT opiera się na art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, który stanowi, że jeżeli państwo członkowskie, na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2), ogranicza lub wyłącza prawo odliczania nali­ czonego podatku VAT, wówczas podstawa zasobów własnych uzyskanych z tytułu podatku VAT może być określana tak, jakby korzystanie z prawa odliczania nie zostało ograniczone. Ma to zastosowanie jedynie w odniesieniu do zakupu produktów ropopochodnych i samochodów osobowych używanych dla celów działal­ ności gospodarczej oraz w odniesieniu do kosztów leasingu i wynajmu, jak również konserwacji i napraw takich samochodów. Austria zaproponowała rozwiązanie na potrzeby obliczania elementu takiej rekompensaty do zharmonizowanej podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem. Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 rozwiązanie zaproponowane

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Rozwiązane zaproponowane przez Austrię dotyczące obliczania elementu związanego z prywatnym użytkowaniem samo­ chodów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej zostaje odrzucone.

(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9. (2) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/21

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Janusz LEWANDOWSKI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.