Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 45

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2010/725/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W wykazie tym wskazano również ograni­ czenia dotyczące takiego przywozu z niektórych państw trzecich.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że produkty pochodzenia zwierzęcego przywozi się jedynie z państwa trzeciego lub części państwa trzeciego znajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z tym rozporządze­ niem. Ustanawia ono także specjalne warunki przywozu małży, osłonic, szkarłupni i ślimaków morskich z państw trzecich. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że państwo trzecie zostaje umieszczone w takich wykazach wyłącznie, jeśli kontrola unijna w tym państwie potwierdza, że właściwy organ udziela odpowiednich gwarancji, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2). W szczególności rozporządzenie (WE) nr 882/2004 stanowi, że państwa trzecie zostają umieszczone w takich wykazach wyłącznie, jeśli ich właściwe organy przedstawiają odpowiednie gwarancje dotyczące zgod­ ności lub równoważności z unijnym prawem paszowym i żywnościowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia zwierząt. W decyzji Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trze­ cich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkar­ łupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołów­ stwa (3), wymieniono te państwa trzecie, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 i w związku z tym są w stanie zagwarantować, że wywóz wymienionych produktów do Unii spełnia warunki sani­ tarne ustanowione w prawodawstwie unijnym dla ochrony zdrowia konsumentów. W szczególności załącznik I do tej decyzji zawiera wykaz państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożo­

Obecnie Chile figuruje w wykazie w załączniku I do decyzji 2006/766/WE jako państwo trzecie, z którego dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ale przywóz ten jest ograniczony do produktów mrożonych lub przetworzonych. Kontrole unijne w Chile mające na celu ocenę istnieją­ cego systemu kontroli regulującego produkcję małży przeznaczonych do wywozu do Unii, z których ostatnia miała miejsce w 2010 r., razem z gwarancjami przedsta­ wionymi przez właściwy organ Chile, wskazują, że warunki mające w tym państwie trzecim zastosowanie do schłodzonych i oczyszczonych małży należących do rodziny Pectinidae, dzikich lub zebranych na obszarach produkcyjnych klasy A, i przeznaczonych do wywozu do Unii są równoważne warunkom ustanowionym w odpowiednim prawodawstwie Unii. W związku z powyższym przywóz z Chile takich małż powinien być dozwolony. Załącznik I do decyzji 2006/766/WE powinien zostać odpowiednio zmieniony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(2)

(6) (7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 2006/766/WE wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) tytuł załącznika I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczo­ nych do spożycia przez ludzi (*) (*) W

(3)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, s. 53.

___________ tym objęte definicją produktów rybołówstwa w załączniku I pkt 3.1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).”;

L 312/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

2) zapis dotyczący Chile otrzymuje brzmienie:

„CL

CHILE

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie oraz schło­ dzone i oczyszczone małże należące do rodziny Pectinidae, dzikie lub zebrane na obszarach produkcyjnych sklasyfikowanych jako A zgodnie z pkt A.3 rozdziału II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.