Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 1

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2010/726/UE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i ust. 8,

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii i jej państw człon­ kowskich drugi Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2).

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6 ust. 2, Artykuł 2 Przewodniczący Rady przesyła w imieniu Unii i jej państw członkowskich powiadomienie przewidziane w art. 10 drugiego protokołu dodatkowego.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 3 Przewodniczący Rady przesyła w imieniu Unii następujące powiadomienie:

(1)

Drugi Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chile, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich w dniu 24 lipca 2007 r.

(2)

W wyniku wejścia w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i stała się jej następcą prawnym.

„W wyniku wejścia w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Trak­ tatu z Lizbony Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Euro­ pejską i stała się jej następcą prawnym i od tej daty wykonuje wszystkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odesłania do »Wspólnoty Europejskiej« w treści protokołu odczytuje się, w stosownych przypadkach, jako odesłania do »Unii Europejskiej«.”.

(2) Drugi protokół dodatkowy został opublikowany w Dz.U. L 251 z 26.9.2007, s. 2 łącznie z decyzją w sprawie podpisania. Protokół sprostowania do drugiego protokołu dodatkowego w języku hisz­ pańskim został opublikowany w Dz.U. L z 255 z 23.9.2008, s. 34.

(3)

Drugi protokół dodatkowy powinien zostać zawarty,

(1) Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 149.

L 313/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 13 z 201030.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.