Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 2

Strona 2 z 6

Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania dotyczące ogólnie wiążących zasad lub oficjalnych wytycznych wysto­ sowanych przez organy administracji należy w stosownych przypadkach podać podstawowe informacje dotyczące rodzaju tych zasad lub wytycznych oraz adresy stron internetowych lub inne możliwości dostępu do nich.

Komisja zamierza wykorzystać platformę ReportNet (lub jej następcę w razie konieczności), aby udostępnić państwom członkowskim elektroniczne narzędzie do składania sprawozdań oparte na tym kwestionariuszu. Komisja stanowczo zaleca zatem wykorzystanie tego narzędzia do spełnienia wymogu w zakresie sprawozdawczości w celu ograniczenia obciążeń i usprawnienia analizy odpowiedzi.


1. 1.1.

Opis ogólny Czy od czasu ostatniego okresu sprawozdawczego (2006–2008) nastąpiły istotne zmiany w zakresie krajowego lub regionalnego prawodawstwa oraz systemu (systemów) pozwoleń wdrażającego (wdrażających) dyrektywę 2008/1/WE W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przedstawić te zmiany, wskazać ich powody oraz podać odesłania do nowych przepisów prawnych.

1.2.

Czy państwa członkowskie napotkały na trudności w stosowaniu dyrektywy 2008/1/WE z powodu ograniczonej dyspozycyjności lub ograniczonych możliwości personelu W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać te trudności oraz plany zaradzenia im.

2. 2.1.

Liczba instalacji i pozwoleń (art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4) Należy podać liczbę instalacji określonych w dyrektywie 2008/1/WE i pozwoleń w podziale na rodzaj działalności na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie szablonu i uwag przedstawionych w części 2.

2.2

Określenie instalacji IPPC. Należy podać link, o ile istnieje, do strony internetowej z publicznie dostępnymi aktualnymi informacjami zawierającymi nazwy, położenie i główną działalność (załącznik I) instalacji IPPC w Pana/Pani państwie członkowskim. Jeżeli takie informacje nie są publicznie dostępne, należy podać listę wszyst­ kich poszczególnych urządzeń działających na koniec okresu sprawozdawczego (nazwy, miejsca i główna działal­ ność IPPC). Gdyby taka lista była niedostępna, należy podać wyjaśnienie tej sytuacji.

3. 3.1.

Wnioski o pozwolenia (art. 6) Należy przedstawić wszelkie ogólnie wiążące zasady, dokumenty zawierające wytyczne lub formularze wniosków opracowane w celu zapewnienia, że wnioski zawierają wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 6, ogólne lub odnoszące się do poszczególnych kwestii (np. metodologia w zakresie oceny znaczących emisji z instalacji).

4. 4.1.

Koordynacja procedury i warunków udzielania pozwoleń (art. 7 i 8) Należy przedstawić wszelkie zmiany, które nastąpiły w zakresie struktury organizacyjnej procedur udzielania pozwoleń, zwłaszcza dotyczące szczebli właściwych organów i podziału obowiązków, od czasu ostatniego okresu sprawozdawczego.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/15

4.2.

Czy istnieją szczególne trudności w zapewnieniu pełnej koordynacji procedury i warunków udzielania pozwoleń, zgodnie z wymogami art. 7, zwłaszcza w przypadku zaangażowania więcej niż jednego właściwego organu Należy przedstawić wszelkie przepisy prawne lub dokumenty zawierające wytyczne dotyczące tej kwestii. Jakie przepisy prawne, procedury lub wytyczne stosowane są w celu zapewnienia, by właściwy organ odmawiał udzielenia pozwolenia w przypadku gdy instalacja nie spełnia wymogów ustanowionych w dyrektywie 2008/1/WE Jeśli są one dostępne, należy podać informacje dotyczące liczby i okoliczności odmowy udzielenia pozwolenia. Stosowność i adekwatność warunków udzielania pozwoleń (art. 3 ust. 1 lit. d) i f), art. 9, art. 17 ust. 1 i 2) Należy przedstawić wszelkie ogólnie wiążące zasady lub szczególne wytyczne dla właściwych organów, które zostały ustanowione w odniesieniu do następujących kwestii: 1) procedury i kryteria ustalania dopuszczalnych wartości emisji oraz inne warunki udzielania pozwolenia; 2) ogólne zasady określania najlepszych dostępnych technik; 3) wdrożenie art. 9 ust. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.