Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 3

Strona 3 z 6

4.3.

5. 5.1.

5.2.

Kwestie związane z dokumentami referencyjnymi dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (dokumenty BREF), ustanowionymi zgodnie z art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/1/WE: 1) W jaki sposób informacje publikowane przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2 są uwzględniane w sposób ogólny lub w zależności od przypadku przy określaniu najlepszych dostępnych technik 2) W jaki konkretny sposób wspomniane dokumenty BREF są wykorzystywane przy ustalaniu warunków udzie­ lania pozwoleń 3) Czy wszystkie dokumenty BREF (lub niektóre z nich) są przetłumaczone 4) Na ile użyteczne – jako źródło informacji dla określania dopuszczalnych wartości emisji, równoważnych parametrów i środków technicznych opartych na najlepszych dostępnych technikach – są informacje publiko­ wane przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2 W jaki sposób można je udoskonalić


5.3.

Inne kwestie związane z warunkami udzielania pozwoleń: 1) Czy przy ustalaniu warunków udzielania pozwoleń zostały uwzględnione systemy zarządzania środowiskiem Jeśli tak, to w jaki sposób 2) Jakiego rodzaju warunki udzielania pozwoleń lub inne środki były zazwyczaj stosowane dla celów art. 3 ust. 1 lit. f) (przywrócenie zadowalającego stanu miejsca działania w przypadku ostatecznego zakończenia działalności) oraz w jaki sposób były one stosowane w praktyce 3) Jakiego rodzaju warunki udzielania pozwoleń związane z efektywnym wykorzystaniem energii były zazwyczaj określane (art. 3 ust. 1 lit. d)) 4) Czy była wykorzystywana możliwość nienakładania wymogów w zakresie efektywnego wykorzystania energii, ustanowiona w art. 9 ust. 3, i jeśli tak, w jaki sposób

6. 6.1.

Dostępne dane reprezentatywne (art. 17 ust. 1) Należy przedstawić dostępne reprezentatywne dane dotyczące dopuszczalnych wartości określonych dla konkret­ nych kategorii działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2008/1/WE oraz, w stosownych przypad­ kach, dotyczące najlepszych dostępnych technik, na podstawie których otrzymano te wartości, a także dotyczące ochrony środowiska. Komisja zasugeruje wytyczne, aby odpowiadać na to pytanie, uwzględniając szczególnie dwa sektory. Dane przed­ stawione w sprawozdaniu zostaną poddane ocenie w celu porównania - w najszerszym możliwym zakresie – ustalonych dopuszczalnych wartości, osiągniętych wyników i, o ile będą dostępne, poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami w dokumentach BREF.

L 313/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

7. 7.1.

Ogólne wiążące zasady (art. 9 ust. 8) Dla jakich kategorii instalacji oraz wymogów zostały ewentualnie ustalone ogólne wiążące zasady, ustanowione w art. 9 ust. 8 Należy podać odesłanie do tych ogólnych wiążących zasad. Jaką formę przyjmują takie zasady (np. przez kogo są ustalane i jaki jest ich status prawny) Czy podczas stosowania takich zasad ustalane są także przepisy uwzględniające lokalne warunki środowiska (o których mowa w art. 9 ust. 4) Należy podać, o ile jest znana, liczbę instalacji (wyrażoną jako wartość bezwzględna lub w procentach), które podlegały tym zasadom przed końcem okresu sprawozdawczego. Normy jakości środowiska (art. 10) Czy miały miejsce przypadki, w których zastosowanie ma art. 10 i wykorzystywanie najlepszych dostępnych technik okazało się niewystarczające dla zapewnienia norm jakości środowiska (określonych w art. 2 ust. 7) W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać przykłady takich przypadków oraz podjętych dodatkowych środków. Zmiany wprowadzane w instalacjach (art. 12 i art. 2 ust. 10) W jaki sposób właściwe organy podejmują w praktyce decyzję, zgodnie z art. 12, czy „zmiana działania” może mieć konsekwencje dla środowiska (art. 2 ust. 10) i czy taka zmiana jest „istotną zmianą”, która „może mieć znaczące negatywne oddziaływanie na ludzi bądź środowisko” (art. 2 ust. 11) Należy podać odesłanie do stosow­ nych przepisów, wytycznych lub procedur. Ponowne rozpatrzenie i aktualizacja warunków udzielania pozwolenia (art. 13)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.