Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 4

Strona 4 z 6

7.2.

8. 8.1.

9. 9.1.

10.

10.1. Czy częstotliwość, z jaką dokonuje się ponownego rozpatrzenia oraz, w miarę potrzeb, aktualizacji warunków pozwolenia (art. 13) jest określona w krajowym lub regionalnym prawodawstwie, lub też w inny sposób, na przykład za pomocą terminów ustalonych w pozwoleniach W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy sprecy­ zować w jaki sposób. Należy podać odesłanie do stosownych przepisów, wytycznych lub procedur. 10.2. Jaka jest reprezentatywna częstotliwość, z jaką dokonuje się ponownego rozpatrzenia warunków pozwolenia W przypadku różnic pomiędzy poszczególnymi instalacjami lub sektorami należy podać, w miarę dostępności, informacje je ilustrujące. 10.3. Jakie są etapy procedury ponownego rozpatrywania i aktualizacji warunków pozwolenia W jaki sposób stosowany jest przepis stanowiący o ponownym rozpatrywaniu warunków pozwolenia w przypadku istotnych zmian w zakresie najlepszych dostępnych technik Należy podać odesłanie do stosownych przepisów, wytycznych lub procedur. 11. Spełnienie warunków pozwolenia (art. 14)


11.1. W jaki sposób wymóg ustanowiony w art. 14, by operatorzy regularnie informowali właściwe organy o wynikach procesu monitorowania emisji, jest realizowany w praktyce Należy podać odesłanie do wszelkich stosownych przepisów, procedur lub wytycznych skierowanych do właściwych organów. 11.2. Czy operatorzy przedkładają okresowe sprawozdanie z monitorowania Należy podać dane na temat reprezenta­ tywnej częstotliwości przedkładania tego rodzaju informacji. W przypadku różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami należy podać, w miarę dostępności, informacje je ilustrujące. 11.3. Należy podać dostępne informacje dotyczące poniższych kwestii w odniesieniu do instalacji wchodzących w zakres dyrektywy 2008/1/WE, jeśli nie zostały one przedłożone w ramach sprawozdania na podstawie zalecenia przewi­ dującego minimalne kryteria w zakresie inspekcji środowiskowych w poszczególnych państwach członkowskich: 1) główne elementy, z których może składać się inspekcja środowiskowa przeprowadzana przez właściwe organy (opis); 2) całkowita liczba inspekcji terenowych przeprowadzonych przez właściwe organy podczas okresu sprawozdaw­ czego (liczba); 3) całkowita liczba instalacji, w których przeprowadzono inspekcje terenowe podczas okresu sprawozdawczego (liczba);

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/17

4) całkowita liczba inspekcji terenowych, w trakcie których – podczas okresu sprawozdawczego – przez właściwe organy lub w ich imieniu zostały przeprowadzone pomiary emisji lub pobrane próbki odpadów (liczba); 5) rodzaj działań (np. sankcje lub inne środki) podejmowanych w wyniku wystąpienia wypadków, incydentów oraz niespełnienia warunków pozwolenia podczas okresu sprawozdawczego (opis). 12. Informowanie i udział społeczeństwa (art. 15 i 16)

12.1. Czy od czasu ostatniego okresu sprawozdawczego nastąpiły jakiekolwiek istotne zmiany w zakresie transpozycji prawodawstwa przewidującego informowanie i udział społeczeństwa w procedurze udzielania pozwolenia, zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/1/WE (art. 15 i 16) Jaki wpływ wywarły te wymogi na właściwe organy, wnios­ kujących o pozwolenie oraz ogół zainteresowanych 13. Współpraca transgraniczna (art. 18)

13.1. Czy podczas okresu sprawozdawczego odwoływano się do wymogów zawartych w art. 18, dotyczących trans­ granicznej wymiany informacji i współpracy Należy podać przykłady ilustrujące ogólne zastosowane procedury. 14. Skuteczność dyrektywy

14.1. Jak państwa członkowskie ogólnie oceniają skuteczność dyrektywy 2008/1/WE, między innymi w porównaniu z innymi instrumentami środowiskowymi UE Na podstawie wszelkich dostępnych badań i analiz, jakie były szacunkowe korzyści i koszty (w tym koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów) w zakresie środowiska wynikające ze stosowania dyrektywy 2008/1/WE Należy podać odesłanie do tych badań i analiz. 15. Uwagi ogólne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.