Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 10

Strona 10 z 13

Punkt ten nie dotyczy urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania wina, lecz mimo to mogą być wykorzystywane do takiego celu, ani też urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wyposażonych w komorę do przechowywania wina połączoną z innego rodzaju komorą. 2. Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku III. 3. Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


L 314/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK VI Pomiary 1. Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowo­ cześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. OGÓLNE WARUNKI BADAŃ Stosuje się następujące ogólne warunki badań: (1) jeżeli urządzenie zostało wyposażone w podgrzewacze antykondensacyjne, które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, włącza się je i nastawia na maksymalne grzanie, o ile są wyposażone w układ regulacji; (2) jeżeli urządzenie jest wyposażone w „urządzenia zamontowane w drzwiach” (takie jak kostkarka czy podajnik do wody/napojów), które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, podczas pomiaru zużycia energii są one włączane, ale nie są używane; (3) w przypadku urządzeń i komór wielofunkcyjnych temperatura przechowywania podczas pomiaru zużycia energii jest temperaturą nominalną komory najzimniejszego typu, która zgodnie z zaleceniami producenta jest stałą temperaturą użytkowania; (4) zużycie energii urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych określa się po ustawieniu najniższych temperatur zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi normalnego stałego użytkowania „innej komory” zgodnie z tabelą 5 załącznika VIII. 3. PARAMETRY TECHNICZNE Należy określić następujące parametry: a) „ogólne wymiary” mierzone z dokładnością do milimetra; b) „ogólna wymagana przestrzeń użytkowa” mierzona z dokładnością do milimetra; c) „całkowita pojemność brutto” mierzona z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra; d) „pojemność użytkowa i całkowita pojemność użytkowa” mierzone z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra; e) „rodzaj odszraniania”; f) „temperatura przechowywania”; g) „zużycie energii” wyrażane w kilowatogodzinach na 24 godziny (kWh/24h) z podaniem wartości do trzeciego miejsca po przecinku; h) „czas wzrostu temperatury”; i) „zdolność zamrażania”; j) „wilgotność komory do przechowywania wina” wyrażona jako wartość procentowa zaokrąglona do liczby całko­ witej; oraz k) „poziom emitowanego hałasu”.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/39

ZAŁĄCZNIK VII Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedno urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych urządzeniach chłodniczych dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna mierzonych wartości takich trzech urzą­ dzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych spełnia wymogi mieszczące się w zakresie określonym w tabeli 1. W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie równoważne modele urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów. Oprócz procedury określonej w załączniku VI organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tabela 1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.