Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 11

Strona 11 z 13

Mierzony parametr Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność znamionowa brutto

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamio­ nowej (*) o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa. Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamio­ nowej o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa. Jeżeli istnieje możli­ wość regulowania przez użytkownika pojemności połączo­ nych ze sobą komory piwnicznej i komory do przechowy­ wania świeżej żywności, niepewność pomiaru ma zastoso­ wanie wówczas, gdy pojemność komory piwnicznej zostaje zmniejszona do minimum. Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamio­ nowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (E24h) o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona względnej wilgotności nie przekracza nominalnego zakresu o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


Znamionowa pojemność użytkowa

Zdolność zamrażania Zużycie energii Urządzenia do przechowywania wina Poziom emitowanego hałasu

(*) „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez producenta.

L 314/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK VIII Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, metoda obliczania równoważnej pojemności i współczynnika efektywności energetycznej 1. KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do kategorii podanych w tabeli 1. Każda kategoria zależy od podziału na komory i przeznaczenia komór zgodnie z tabelą 2 i jest niezależna od liczby drzwi lub szuflad. Tabela 1 Kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

Kategoria

Opis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i urządzenia do przechowywania wina Chłodziarko-schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową Chłodziarka z komorą jednogwiazdkową Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową Chłodziarko-zamrażarka Zamrażarka szafowa Zamrażarka skrzyniowa Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, których nie można zaliczyć do kategorii 1–9 ze względu na temperaturę w komorach, klasyfikuje się do kategorii 10.

30.11.2010

Tabela 2 Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i podział na komory

Temperatura nominalna (dla EEI) (oC) Temperatura projektowa + 12 Do przecho­ wywania wina + 12 +5 Do przecho­ wywania świeżej żywności 0 0 –6 – 12 – 18 – 18 Kategoria (numer)

Rodzaj komory

Inna

Piwniczka

Komora

Bezgwiazd­ kowa/Do Jednogwiazd­ Dwugwiazd­ wytwarzania kowa kowa lodu Podział na komory

Trzygwiazd­ kowa

Cztero­ gwiazdkowa

PL

Kategoria urządzenia

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności CHŁODZIARKA Z KOMORA PIWNICZNĄ, PIWNICZKA I URZĄDZENIE DO PRZECHOWYWANIA WINA

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

1

O O N

O O T O O O O O O N N O

O T N O O O O O O N N O

T N N T T T T T T N N O

N N N T O O O O O N N O

N N N O T O O O O N N O

N N N N N T O O O N N O

N N N N N N T O O O O O

N N N N N N N T O (T) (a) N O

N N N N N N N N T T T O

2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CHŁODZIARKO-SCHŁADZARKA Z KOMORĄ BEZGWIAZDKOWĄ

I

CHŁODZIARKA

O O

3

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ JEDNOGWIAZDKOWĄ CHŁODZIARKA Z KOMORĄ DWUGWIAZDKOWĄ CHŁODZIARKA Z KOMORĄ TRZYGWIAZDKOWĄ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA ZAMRAŻARKA SZAFOWA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE I INNE URZĄDZENIA

Uwagi:

O O O O N N O

4 5 6 7 8 9 10

T = urządzenie wyposażone w tego rodzaju komorę; N = urządzenie nie posiada tego rodzaju komory; O = komora jest opcjonalna. (a) W tym także trzygwiazdkowe komory do przechowywania zamrożonej żywności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.