Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 12

Strona 12 z 13

L 314/41

L 314/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do co najmniej jednej klasy klimatycznej zgodnie z tabelą 3. Tabela 3 Klasy klimatyczne

Klasa

Symbol

Średnia temperatura otoczenia °C

Rozszerzona umiarkowana Umiarkowana Subtropikalna Tropikalna

SN N ST T

od + 10 do + 32 od + 16 do + 32 od + 16 do + 38 od + 16 do + 43

Urządzenie chłodnicze musi umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych komorach jednocześnie i z zachowaniem dozwolonych odchyleń (podczas cyklu odszraniania) zgodnie z tabelą 4 dla różnych rodzajów urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i odpowiednich klas klimatycznych. Urządzenia i komory wielofunkcyjne muszą umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych rodzajach komór, w których temperatury te może ustawić użytkownik końcowy zgodnie z zaleceniami producenta. Tabela 4 Temperatury przechowywania


Temperatury przechowywania (°C) Zamra­ żarka Komora/prze­ itrzygwiaz­ groda dkowa dwugwiazd­ komora/ kowa urządzenie przecho­ walnicze t** t***

Inna komora

Komora do przechowywania wina

Komora piwniczna

Komora do przechowy­ wania świeżej żywności

Komora schładzania

Komora jedno­ gwiazd­ kowa

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

> + 14

+5≤ twma ≤ + 20

+8≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤–6

≤ – 12 (a)

≤ – 18 (a)

Uwagi: — tom: temperatura przechowywania w innej komorze, — twma: temperatura przechowywania w komorze do przechowywania wina z możliwymi wahaniami o 0,5 K, — tcm: temperatura przechowywania w komorze piwnicznej, — t1 m, t2 m, t3 m: temperatury przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności, — tma: średnia temperatura przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności, — tcc: chwilowa temperatura przechowywania w komorze schładzania, — t*, t**, t***: maksymalne temperatury w komorach do przechowywania zamrożonej żywności, — temperatura przechowywania w komorze do wytwarzania lodu i w komorze bezgwiazdkowej wynosi poniżej 0 °C. (a) W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych z systemem bezszronowym podczas cyklu odszraniania zezwala się na wahania temperatury nieprzekraczające 3 K w okresie 4 godzin lub 20 % czasu trwania cyklu, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.

2. OBLICZANIE RÓWNOWAŻNEJ POJEMNOŚCI Równoważna pojemność urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych jest sumą równoważnych pojemności wszystkich komór. Jej wartość, zaokrąglona do liczby całkowitej, obliczana jest w litrach zgodnie z poniższym wzorem: V eq ¼ "

c¼n X c¼1

ð25 – T c Þ Ü FFc Vc Ü 20

#

Ü CC Ü BI

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/43

gdzie: — n jest liczbą komór, — Vc jest pojemnością użytkową komory/komór, — Tc jest nominalną temperaturą w komorze/komorach zgodnie z tabelą 2, —

ð25 – T c Þ 20

jest czynnikiem termodynamicznym określonym w tabeli 5,

— FFc, CC i BI są współczynnikami korekcji pojemności określonymi w tabeli 6. Współczynnik korekcji termodynamicznej to stosunek różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc (określoną w tabeli 2) do różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc w przypadku komory do przechowywania świeżej żywności przy + 5 °C. Współczynniki termodynamiczne dla komór opisanych w załączniku I lit. g)–n) określono w tabeli 5. Tabela 5 Współczynniki termodynamiczne dla komór urządzeń chłodniczych

Komora Inna komora Temperatura nominalna Temperatura projektowa (25-Tc)/20

ð25 – T c Þ 20

ð25 – T c Þ 20

Komora piwniczna/komora do przechowywania wina Komora do przechowywania świeżej żywności Komora schładzania Komora do wytwarzania lodu i komora bezgwiazdkowa Komora jednogwiazdkowa Komora dwugwiazdkowa Komora trzygwiazdkowa Komora zamrażarki (komora czterogwiazdkowa): Uwagi:

+ 12 °C + 5 oC 0 °C 0 °C – 6 °C – 12 °C – 18 °C – 18 °C

0,65 1,00 1,25 1,25 1,55 1,85 2,15 2,15

(i) w przypadku komór wielofunkcyjnych współczynnik termodynamiczny zależy od nominalnej temperatury najzim­ niejszej komory wg tabeli 2, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta; (ii) dla przegród dwugwiazdkowych (w zamrażarce) współczynnik termodynamiczny określany jest na poziomie Tc = – 12 °C; (iii) w przypadku innych komór współczynnik termodynamiczny zależy od najniższej temperatury projektowej, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.