Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 13

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(10)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące dokumentacji technicznej i karty dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(1) Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1. (2) Dz.U. L 45 z 17.2.1994, s. 1.

(3) Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 53. (4) Przy dokonaniu pomiarów zgodnie z normą CENELEC EN 153, luty 2006 r./EN ISO 15502, październik 2005 r. (5) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


L 314/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

(11)

Niniejsze rozporządzenie powinno także określać wymogi dotyczące informacji, jakie należy podawać w przypadku wszelkich form sprzedaży na odległość, reklam oraz technicznych materiałów promocyjnych dotyczących urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych. Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technologicznego. Aby ułatwić przejście od stosowania dyrektywy 94/2/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia, urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 94/2/WE. W związku z tym należy uchylić dyrektywę 94/2/WE,

d) urządzeń chłodniczych stosowanych w sektorze usług, w których czujniki elektroniczne wykrywają wyjęcie schło­ dzonych środków spożywczych, a taka informacja może być automatycznie przekazana za pośrednictwem sieci do systemu zdalnego sterowania w celu zaksięgowania; e) urządzeń, których podstawową funkcją nie jest przechowy­ wanie środków spożywczych w celu ich chłodzenia, takich jak wolnostojące wytwornice lodu lub automaty ze schło­ dzonymi napojami. Artykuł 2 Definicje Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE stosuje się następujące definicje: 1) „środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wina, i inne artykuły, przeznaczone przede wszystkim do spożycia, wymagające schłodzenia w określonych temperaturach; 2) „urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, przeznaczoną do chłodzenia lub zamrażania środków spożywczych lub do przechowywania schłodzo­ nych lub zamrożonych środków spożywczych do celów prywatnych, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego procesu zużywania energii, w tym urządzenia sprzedawane jako zestaw do montażu przez użytkownika końcowego; 3) „urządzenie do zabudowy” oznacza stacjonarne urządzenie chłodnicze przeznaczone do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagające zabudowy; 4) „chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania środków spożywczych, posiadające co najmniej jedną komorę nadającą się do przechowywania świeżej żywności lub napojów, w tym wina; 5) „sprężarkowe urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym do chłodzenia wykorzystywana jest sprężarka z napędem silnikowym; 6) „absorpcyjne urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym chłodzenie jest wynikiem procesu absorpcji wykorzystującego ciepło jako źródło energii; 7) „chłodziarko-zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności oraz co najmniej jedną komorą służącą do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożo­ nych środków spożywczych w komorach, w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej (komora zamra­ żania);

(12)

(13)

(14)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych o pojemności użyt­ kowej od 10 do 1 500 litrów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.