Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 3

Strona 3 z 13

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do elektrycz­ nych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, w tym do urządzeń chłodniczych sprzedawanych do użytku innego niż w gospodarstwach domowych lub służą­ cych do chłodzenia produktów innych niż środki spożywcze, łącznie z urządzeniami do zabudowy. Rozporządzenie ma także zastosowanie do elektrycznych, zasi­ lanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domo­ wych, które mogą być również zasilane bateryjnie. 3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:


a) urządzeń chłodniczych, których podstawowym źródłem zasilania są inne źródła energii niż energia elektryczna, a mianowicie takie jak gaz płynny (LPG), nafta i biodiesel; b) urządzeń chłodniczych zasilanych bateryjnie, które można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC; c) urządzeń chłodniczych wykonanych na zamówienie, urzą­ dzeń wyprodukowanych jednorazowo i nierównoważnych innym modelom urządzeń chłodniczych;

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/19

8) „szafa do przechowywania zamrożonej żywności” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania zamrożonych środków spożywczych; 9) „zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do zamrażania środków spożywczych zapewniającą zakres temperatur od temperatury otoczenia do – 18 °C, które może służyć do przechowywania zamro­ żonych środków spożywczych w warunkach odpowiadają­ cych klasie trzygwiazdkowej; zamrażarka może być także wyposażona w przegrody lub komory o dwugwiazdkowej klasie mrożenia w komorze lub szafie; 10) „urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora do przechowywania wina; 11) „urządzenie wielofunkcyjne” oznacza urządzenie chłod­ nicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora wielofunkcyjna; 12) „równoważne urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model urzą­ dzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, którego pojemność brutto i pojemność użytkowa, parametry tech­ niczne, efektywności i użytkowe oraz rodzaje komór są takie same jak innego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta; 13) „użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć urządzenie chłodnicze dla gospo­ darstw domowych; 14) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej. Zastosowanie mają również definicje podane w załączniku I. Artykuł 3 Obowiązki dostawców Dostawcy dopilnowują, aby: a) każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II; b) karta produktu określona w załączniku III była dostępna; c) dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d) każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodni­ czego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efek­ tywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia infor­ macje na temat zużycia energii lub ceny; e) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospo­ darstw domowych, które opisują jego szczegółowe para­ metry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energe­ tycznej tego modelu. Artykuł 4 Obowiązki dystrybutorów Dystrybutorzy dopilnowują, aby: a) każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży było opatrzone na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.