Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 4

Strona 4 z 13

a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna; b) urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych ofero­ wane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zoba­ czyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V; c) każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodni­ czego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efek­ tywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia infor­ macje na temat zużycia energii lub ceny; d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospo­ darstw domowych, które opisują jego szczegółowe para­ metry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energe­ tycznej tego modelu. Artykuł 5 Metody pomiarowe Informacje wymagane na podstawie art. 3 uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniej­ szych metod pomiarowych, zgodnie z załącznikiem VI. Artykuł 6 Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VII do oceny zgodności deklarowanej klasy efek­ tywności energetycznej, rocznego zużycia energii, pojemności komór do przechowywania świeżej i zamrożonej żywności, zdolności zamrażania oraz poziomu emitowanego hałasu.


L 314/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Artykuł 7 Przegląd Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku VII, oraz możliwość usunięcia lub zmniejszenia wartości współczynników korekcji, określonych w załączniku VIII. Artykuł 8 Uchylenie Dyrektywa 94/2/WE traci moc z dniem 30 listopada 2011 r. Artykuł 9 Przepisy przejściowe 1. Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych tech­ nicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

2. Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych wpro­ wadzone do obrotu przed dniem 30 listopada 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 94/2/WE.

3. Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane do sprze­ daży, wypożyczenia lub sprzedaży ratalnej przed dniem 30 listopada 2011 r. uznaje się za spełniające wymogi dyrek­ tywy 94/2/WE.

Artykuł 10 Wejście w życie i stosowanie 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 listopada 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 30 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/21

ZAŁĄCZNIK I Definicje mające zastosowane do celów załączników II–IX Do celów załączników II–IX stosuje się następujące definicje: a) „system bezszronowy” oznacza automatyczny system zapobiegający ciągłemu oszronieniu, w którym chłodzenie jest wynikiem wymuszonego obiegu powietrza, automatyczny system odszraniania odszrania parownik lub parowniki, a woda powstała ze stopionego szronu jest automatycznie usuwana; b) „komora bezszronowa” oznacza komorę odszranianą przez system bezszronowy; c) „chłodziarka-piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą piwniczną, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności, komory schładzania ani komory do wytwarzania lodu; d) „piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą piwniczną bez komór innego rodzaju; e) „chłodziarko-schładzarka” oznacza urządzenie z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą schładzania, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności; f) „komory” oznaczają wszelkiego rodzaju komory wymienione w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.