Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 4

(4)

Komisja oceniła przedstawione przez państwa członkow­ skie sprawozdania dotyczące wydatków na realizację tych programów. Z oceny tej wynika, że niektóre państwa

(9)

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (2) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44. (3) Dz.U. L 317 z 3.12.2009, s. 36.

Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Uznano je za zgodne z odpowiednim prawo­ dawstwem unijnym w zakresie weterynarii, w szczególności z kryteriami określonymi w załączniku do decyzji 2008/341/WE. W związku z tym należy zatwierdzić wyżej wspomniane zmienione programy.


L 315/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

(10)

Należy zatem 2009/833/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Artykuł 4 Zmiany w decyzji 2009/883/WE W decyzji 2009/883/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „3 600 000 EUR”; b) litery e) i f) otrzymują brzmienie:

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdzenie zmienionego programu dotyczącego brucelozy bydła przedstawionego przez Portugalię Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniony program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Portugalię w dniu 25 maja 2010 r. Artykuł 2 Zatwierdzenie zmienionych programów dotyczących choroby niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka, przedstawionych przez niektóre państwa członkowskie Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. następujące zmienione programy monitorowania i zwalczania choroby niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka: a) program przedstawiony przez Hiszpanię w dniu 17 maja 2010 r.; b) program przedstawiony 20 września 2010 r.; przez Niderlandy w dniu „e) 1 200 000 EUR dla Portugalii; f) 1 700 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”; 2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wkład finansowy Unii stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na pokrycie kosztów wykonania prób tuberkulinowych i badań laboratoryjnych oraz wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi w ramach tych programów, i nie prze­ kracza: a) 12 500 000 EUR dla Irlandii; b) 10 100 000 EUR dla Hiszpanii; c) 2 800 000 EUR dla Włoch; d) 1 000 000 EUR dla Portugalii; e) 27 000 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”; 3) art. 3 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) 3 000 000 EUR dla Hiszpanii;”; 4) w art. 4 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. c) kwotę „1 600 000 EUR” zastępuje się kwotą „1 650 000 EUR”; b) w lit. e) kwotę „16 800 000 EUR” zastępuje się kwotą „1 700 000 EUR”; c) litery i) i j) otrzymują brzmienie: „i) 19 000 000 EUR dla Hiszpanii; j) 33 500 000 EUR dla Francji;”; a) program przedstawiony przez Bułgarię w dniu 29 września 2010 r.; b) program przedstawiony przez Polskę w dniu 28 września 2010 r. d) litery l) i m) otrzymują brzmienie: „l) 20 000 EUR dla Łotwy; m) 10 000 EUR dla Litwy;”;

c) program przedstawiony przez Austrię w dniu 29 marca 2010 r.; d) program przedstawiony przez Portugalię w dniu 12 maja 2010 r. Artykuł 3 Zatwierdzenie zmienionych programów dotyczących wścieklizny przedstawionych przez Bułgarię i Polskę Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. następujące zmienione programy zwalczania wścieklizny:

1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/45

e) w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.