Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 3

Strona 3 z 4

o) kwotę „780 000 EUR” zastępuje się kwotą „70 000 EUR”; f) w lit. q) kwotę „110 000 EUR” zastępuje się kwotą „130 000 EUR”; g) w lit. t) kwotę „5 200 000 EUR” zastępuje się kwotą „2 100 000 EUR”; h) w lit. v) kwotę „590 000 EUR” zastępuje się kwotą „40 000 EUR”; i) litery x) i y) otrzymują brzmienie: „x) 20 000 EUR dla Finlandii; y) 850 000 EUR dla Szwecji.”; 5) w art. 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „2 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „900 000 EUR”; b) litery d) i e) otrzymują brzmienie: „d) 400 000 EUR dla Danii; e) 25 000 EUR dla Estonii;”; c) w lit. i) kwotę „2 500 000 EUR” zastępuje się kwotą „1 400 000 EUR”; d) w lit. k) kwotę „1 250 000 EUR” zastępuje się kwotą „900 000 EUR”; e) litery m) i n) otrzymują brzmienie: „m) 50 000 EUR dla Łotwy; n) 10 000 EUR dla Litwy;”; f) litery t) i u) otrzymują brzmienie: „t) 4 600 000 EUR dla Polski; u) 55 000 EUR dla Portugalii;”; g) litery x) i y) otrzymują brzmienie: „x) 600 000 EUR dla Słowacji; y) 80 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”; 6) w art. 6 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „240 000 EUR” zastępuje się kwotą „120 000 EUR”; b) w lit. f) kwotę „300 000 EUR” zastępuje się kwotą „550 000 EUR”; c) w lit. i) kwotę „515 000 EUR” zastępuje się kwotą „250 000 EUR”;


7) w art. 7 ust. 2 kwotę „450 000 EUR” zastępuje się kwotą „250 000 EUR”; 8) w art. 8 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. e) kwotę „350 000 EUR” zastępuje się kwotą „450 000 EUR”; b) w lit. k) kwotę „650 000 EUR” zastępuje się kwotą „1 300 000 EUR”; c) w lit. t) kwotę „200 000 EUR” zastępuje się kwotą „40 000 EUR”; 9) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wkład finansowy Unii stanowi 100 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo człon­ kowskie, o którym mowa w ust. 1, na prowadzenie szybkich badań na zwierzętach, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, w załączniku III rozdział A części I i II pkt 1–5 rozpo­ rządzenia (WE) nr 999/2001 oraz w załączniku VII do tego rozporządzenia, badań potwierdzających oraz pierwszych molekularnych badań różnicujących, o których mowa w załączniku X rozdział C pkt 3.2 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 999/2001, jak również 50 % kosztów poniesionych przez każde państwo członkowskie na wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi selektywnemu i zniszczonych zgodnie z programami zwalczania BSE i trzęsawki owiec, a także 50 % kosztów analizy próbek genotypowych, i nie przekracza: a) 2 340 000 EUR dla Belgii; b) 440 000 EUR dla Bułgarii; c) 1 380 000 EUR dla Republiki Czeskiej; d) 1 420 000 EUR dla Danii; e) 11 260 000 EUR dla Niemiec; f) 300 000 EUR dla Estonii; g) 4 700 000 EUR dla Irlandii; h) 2 000 000 EUR dla Grecji; i) 6 480 000 EUR dla Hiszpanii; j) 16 980 000 EUR dla Francji; k) 7 210 000 EUR dla Włoch; l) 70 000 EUR dla Cypru;

L 315/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

m) 360 000 EUR dla Łotwy; n) 700 000 EUR dla Litwy; o) 100 000 EUR dla Luksemburga; p) 1 230 000 EUR dla Węgier; q) 30 000 EUR dla Malty; r) 3 370 000 EUR dla Niderlandów; s) 1 510 000 EUR dla Austrii; t) 4 930 000 EUR dla Polski; u) 1 640 000 EUR dla Portugalii; v) 1 000 000 EUR dla Rumunii; w) 240 000 EUR dla Słowenii; x) 650 000 EUR dla Słowacji; y) 610 000 EUR dla Finlandii; z) 970 000 EUR dla Szwecji; za) 5 920 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”; b) w ust. 3 lit. a) kwotę „5 EUR za test” zastępuje się kwotą „8 EUR za test”; 10) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wkład finansowy Unii stanowi 75 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.