Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 4

Strona 4 z 4

1, na koszty wykonania badań laboratoryjnych mających na celu wykrycie antygenów i przeciwciał wścieklizny, izolację i scharakteryzowanie wirusa wścieklizny, wykrycie biomarkera oraz miareczko­ wanie przynęt ze szczepionką oraz zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza: a) 1 870 000 EUR dla Bułgarii; b) 680 000 EUR dla Węgier; c) 7 380 000 EUR dla Polski; d) 820 000 EUR dla Rumunii; e) 490 000 EUR dla Słowacji.

3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwró­ cona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza średnio: a) za badanie serologiczne: 12 EUR za test; b) za badanie na wykrycie tetracykliny w szlifach kostnych: 12 EUR za test; c) za test immunofluorescencji (FAT): 18 EUR za test.”; 11) w art. 11 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) kwotę „20 000 EUR” zastępuje się kwotą „40 000 EUR”; b) w lit. d) kwotę „1 400 000 EUR” zastępuje się kwotą „650 000 EUR”; 12) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wkład finansowy Unii przeznaczony na programy, o których mowa w ust. 1, stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez zainteresowane państwo człon­ kowskie na wykonanie badań laboratoryjnych, i nie prze­ kracza: a) 25 000 EUR dla Bułgarii; b) 300 000 EUR dla Węgier; c) 1 000 000 EUR dla Polski; d) 700 000 EUR dla Hiszpanii.”; 13) w art. 13 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: „3. Wkład finansowy Unii stanowi 75 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, na wykonanie badań labo­ ratoryjnych mających na celu wykrycie antygenów i przeciwciał wścieklizny, scharakteryzowanie wirusa wście­ klizny, wykrycie biomarkera, określenie wieku oraz miareczkowanie przynęt ze szczepionką oraz zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnia­ nych programów, i nie przekracza: a) 1 360 000 EUR dla Estonii; b) 1 400 000 EUR dla Łotwy; c) 540 000 EUR dla Litwy; d) 200 000 EUR dla Austrii; e) 830 000 EUR dla Słowenii; f) 150 000 EUR dla Finlandii.


1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/47

4. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwró­ cona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przekracza średnio: a) za badanie serologiczne: 12 EUR za test; b) za badanie na wykrycie tetracykliny w szlifach kostnych: 12 EUR za test; c) za test immunofluorescencji (FAT): 18 EUR za test.”; 14) w art. 14 ust. 2 kwotę „262 000 EUR” zastępuje się kwotą „310 000 EUR”; 15) w art. 15 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „800 000 EUR” zastępuje się kwotą „600 000 EUR”;

b) w lit. c) kwotę „750 000 EUR” zastępuje się kwotą „500 000 EUR”; 16) w art. 16 ust. 2 w formule wprowadzającej kwotę „8 200 000 EUR” zastępuje się kwotą „4 000 000 EUR”. Artykuł 5 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.