Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 4

(3)

(4)

(6)

Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczą­ cych ptasiej grypy w następstwie pojawienia się w południowo-wschodniej Azji, począwszy od grudnia

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 395 z 30.12.1989, s. 13. 224 z 18.8.1990, s. 29. 268 z 24.9.1991, s. 56. 24 z 30.1.1998, s. 9. 146 z 13.6.2003, s. 1. 10 z 14.1.2006, s. 16.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

(7) Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20. (8) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105. (9) Dz.U. L 166 z 27.6.2009, s. 74.


2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/11

grypą, o których mowa w decyzji Komisji 2005/732/WE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez państwa członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiającej zasady doko­ nywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (1).

(7)

(11)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowa­ dzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw zastępuje i uchyla decyzję weterynaryjnych (5) 79/542/EWG. W związku z tym należy uaktualnić decyzję 2007/25/WE poprzez odniesienie do rozporzą­ dzenia (UE) nr 206/2010. Ponadto art. 1 decyzji 2007/25/WE i wzór świadectwa weterynaryjnego ustanowiony w załączniku II do tej decyzji, które odnoszą się do rozdziału 2.1.14 Podręcz­ nika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), zdezaktualizowały się po rewizji rozdziału poświęconego ptasiej grypie w maju 2009 r. i powinny zostać zaktua­ lizowane, aby odnosiły się do rozdziału 2.3.4 tego podręcznika. W świetle doświadczeń należy również dokonać pewnych zmian w deklaracji właściciela, ustano­ wionej w załączniku III do tej decyzji. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/25/WE. Biorąc pod uwagę sytuację zdrowia zwierząt, należy również przedłużyć okres stosowania decyzji 2007/25/WE do dnia 30 czerwca 2012 r. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE. Należy ustanowić okres przejściowy, podczas którego przesyłki ptaków domowych, dla których wystawiono niezbędne świadectwa weterynaryjne i deklarację właści­ ciela zgodnie z decyzją 2007/25/WE, przed poprawkami wprowadzonymi niniejszą decyzją, będą mogły być wprowadzane do Unii, tak aby państwa członkowskie i przemysł miały czas, aby dostosować się do nowych przepisów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Doświadczenie wykazało, że ptaki wabiki są nie tylko wykorzystywane podczas polowań na ptaki, ale również w ramach projektów badawczych, badań ornitologicz­ nych i innych działań, co może spowodować podobne ryzyko w związku z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy. Środki ochrony biologicznej, o których mowa w decyzji 2005/734/WE, powinny więc mieć zastoso­ wanie do szerszego używania ptaków wabików, pod warunkiem że czynność ta została dozwolona przez właściwy organ, zgodnie z art. 2b ust. 1 lit. d). Decyzja 2005/734/WE również odnosi się do używania ptaków wabików do wabienia ptaków służących jako próbki, zgodnie z prowadzonymi przez państwa człon­ kowskie programami związanymi z badaniami ptasiej grypy, o których mowa w decyzji 2005/732/WE. Badania, o których mowa w decyzji 2005/732/WE, zostały zakończone w określonym czasie, o którym mowa w tej decyzji. W związku z tym decyzja 2005/734/WE powinna zostać zmieniona, aby odnosiła się do programów nadzoru w związku z ptasią grypą, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2005/94/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.