Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 4

W decyzji Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającej decyzję 2006/135/WE (2) ustanawia się pewne środki ochronne, które należy zastosować w przypadku wystą­ pienia ogniska tej choroby. Do czasu ewentualnego prze­ glądu tych środków okres stosowania tej decyzji powi­ nien być przedłużony jedynie do dnia 31 grudnia 2011 r. W decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towa­ rzyszących swoim właścicielom (3) ustanawia się pewne zasady odnośnie do zezwolenia na przemieszczenie z państw trzecich żywych ptaków domowych i czyni się odniesienie do wykazu państw trzecich ustanowio­ nego w decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającej warunki zdrowia zwie­ rząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw wetery­ naryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (4).


L L L L 274 z 20.10.2005, s. 95. 164 z 16.6.2006, s. 51. 8 z 13.1.2007, s. 29. 146 z 14.6.1979, s. 15.

(12)

(8)

(13)

(14)

(9)

(15)

(16)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 7 decyzji 2005/692/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastę­ puje się datą „30 czerwca 2012 r.”. Artykuł 2 W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(5) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 316/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

„4. Państwa członkowskie dokonują regularnej oceny środków, które podjęły na mocy ust. 1 oraz w świetle programów nadzoru przeprowadzonych zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 2005/94/WE (*), w celu dostosowania obszarów na swych terytoriach, które zostały uznane za szczególnie zagrożone wystąpieniem ptasiej grypy, do zmie­ niającej się sytuacji epidemiologicznej i ornitologicznej. ___________ (*) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.”; 2) art. 2a ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) wykorzystywania ptaków rzędu Anseriformes oraz Charad­ riiformes jako wabików (»ptaki wabiki«).”; 3) w art. 2b ust. 1 lit. d) wprowadza się następujące zmiany: a) zdanie wprowadzające oraz ppkt (i) otrzymują brzmienie: „d) używanie ptaków wabików: (i) przez zarejestrowanych we właściwym organie hodowców ptaków wabików, pod ścisłym nadzorem tego organu, w celu wabienia dzikiego ptactwa służącego jako próbki do wykorzystania w programach państw członkowskich związanych z ptasią grypą, projektach badawczych, badaniach ornitologicznych lub jakiejkolwiek innej czynności zatwierdzonej przez właściwy organ; lub”; b) ppkt (ii) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „— prowadzenie rejestru zdrowia ptaków wabików oraz przekazywanie pochodzących z niego danych, jak również badania laboratoryjne dotyczące grypy ptaków w przypadku ich śmierci oraz pod koniec okresu ich wykorzystania na obszarach uznanych za szczególnie zagrożone wprowadzeniem ptasiej grypy,”; 4) w art. 4 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”. Artykuł 3 W art. 12 decyzji 2006/415/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2011 r.”. Artykuł 4 W decyzji 2007/25/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 lit. b) wprowadza się następujące zmiany: a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: „(i) odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymie­

nionym w części 1 załącznika I lub części 1 załącz­ nika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (*); lub ___________ (*) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.