Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 4

Strona 4 z 4

U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.”; b) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie: „(iv) pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków H5N1 zgodnie z rozdziałem doty­ czącym ptasiej grypy w podręczniku badań diagno­ stycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych, regularnie aktualizowanym przez OIE, przeprowa­ dzonemu na próbce pobranej nie wcześniej niż trze­ ciego dnia izolacji.”; 2) w art. 6 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”; 3) załączniki II i III zastępuje się tekstem załącznika do niniej­ szej decyzji. Artykuł 5 W art. 3 decyzji 2009/494/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastę­ puje się datą „30 czerwca 2012 r.”. Artykuł 6 Państwa członkowskie natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji oraz podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Artykuł 7 W okresie przejściowym do dnia 31 marca 2011 r. ptaki domowe, dla których wystawiono świadectwa weterynaryjne i deklarację właściciela zgodnie z decyzją 2007/25/WE, przed poprawkami wprowadzonymi niniejszą decyzją, będą mogły być nadal wprowadzane do Unii. Artykuł 8 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.


Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/13

ZAŁĄCZNIK Załączniki II i III do decyzji 2007/25/WE otrzymują brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

L 316/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/15

L 316/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

ZAŁĄCZNIK III DEKLARACJA Ja, niżej podpisany właściciel (a)/osoba odpowiedzialna za ptaki w imieniu właściciela (a) oświadczam, że: 1. Ptaki towarzyszą niżej podpisanej osobie i nie są przeznaczone do sprzedaży ani do przekazania ich innemu właści­ cielowi. 2. Ptaki pozostają pod opieką niżej podpisanej osoby podczas ich przemieszczania o charakterze niehandlowym. 3. W okresie między przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z jakimikolwiek innymi ptakami; oraz 4. (a) [Ptaki były trzymane w miejscu przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających wysyłkę, bez kontaktu z innymi ptakami.]

(a) albo [Ptaki odbyły 10-dniową izolację przedwywozową.] (a) albo [Podjąłem/Podjęłam środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej ptaków w miejscu kwarantanny w ........................................................., jak wskazano w odpowiednim świadectwie.]

................................................................ ........................

Data i miejsce

......................................................................... ...............

Podpis

(a) Niepotrzebne skreślić.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 10 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.