Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 2

(4)

(1) Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1. (2) Dz.U. L 340 z 11.12.1997, s. 24.

(3) Dz.U. L 229 z 10.9.1996, s. 3. (4) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 9. (5) Klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu, dostosowana do potrzeb HICP. (6) Dz.U. L 103 z 23.4.2009, s. 6. (7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U L 310 z 30.11.1996, s. 1).

2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 316/5

(9)

Należy wziąć przy tym pod uwagę zasadę efektywności kosztowej zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2494/95. Zasięgnięto opinii Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(10)

(3) Co się tyczy wag poniżej poziomu wskaźników częścio­ wych, w tym wag podstawowych grup produktów zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1749/96, państwa człon­ kowskie stosują wagi, które w żadnym wypadku nie mogą być starsze niż siedem lat.

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Celem niniejszego rozporządzenia jest ustalenie minimalnych norm jakości w zakresie ważenia zharmonizowanych wskaź­ ników cen konsumpcyjnych (HICP). Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „okres odniesienia wag” na potrzeby HICP oznacza dwunas­ tomiesięczny okres konsumpcji lub wydatków, na podstawie którego szacuje się wagi dla sporządzenia najnowszych wskaźników HICP; 2) „wskaźniki częściowe” oznaczają wskaźniki częściowe usta­ nowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2214/96 (1) z dnia 20 listopada 1996 r. dotyczącym zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych: przekazywania i upowszechniania wskaźników częściowych ZWCK. Artykuł 3 Minimalne normy ważenia HICP (1) Co miesiąc w danym roku t państwa członkowskie sporządzają HICP przy zastosowaniu wag wskaźników częścio­ wych, odzwierciedlających wzorzec wydatków konsumenckich w okresie odniesienia wag, starając się zachować najwyższą możliwą reprezentatywność wzorców wydatków konsumen­ ckich w poprzednim roku kalendarzowym. (2) W związku z powyższym państwa członkowskie co roku dokonują przeglądu wag wskaźników częściowych HICP i uaktualniają je, uwzględniają wstępne dane z zakresu rachunków narodowych dotyczące wzorców konsumpcji z roku t-2, odstępując od tej zasady jedynie w wyjątkowych i dobrze umotywowanych okolicznościach, a także uwzględ­ niają wszelkie dostępne i istotne informacje z badań budżetów domowych oraz z innych źródeł danych, które są wystarczająco wiarygodne dla celów sporządzania HICP.

(1) Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 8.

(4) Państwa członkowskie co roku dokonują przeglądu, czy nie pojawiły się ważne i trwałe trendy rynkowe, wpływające na ilości w podpodziałach COICOP/HICP, między okresami opisa­ nymi w ust. 2 i 3 a okresem t-1, w celu oszacowania wag, które są możliwie najbardziej aktualne. W szczególności przeglądowi poddaje się wydatki konsumpcyjne dla podpodziałów COICOP/ HICP, w których w wyniku decyzji administracyjnych wystąpiły znane zmiany, i dla produktów na szybko rozwijających się rynkach.

(5) Wszelkie dostosowania wag na mocy tego artykułu wchodzą w życie ze wskaźnikiem na styczeń roku t. Wag HICP dla poprzednich lat nie poddaje się przeglądowi, bez uszczerbku dla możliwości poprawy błędów zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1921/2001 (2) z dnia 28 września 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaź­ nika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2602/2000. W każdym przypadku wagi HICP wchodzą w życie ze wskaźnikiem na styczeń każdego roku i są aktuali­ zowane względem cen z grudnia poprzedniego roku.

Artykuł 4 Kontrola jakości Państwa członkowskie udostępniają Komisji (Eurostatowi), na jej wniosek, wystarczające informacje dotyczące wag stosowanych do konstruowania HICP z uwzględnieniem zastosowanego okres odniesienia wag, wyniku rocznych przeglądów, a także dotyczące dostosowań, w celu oceny zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 5 Stosowanie Przepisy niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie najpóź­ niej ze wskaźnikiem na styczeń 2012 r.

Artykuł 6 Uchylenie Rozporządzenie (WE) nr 2454/97 traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

(2) Dz.U. L 261 z 29.9.2001, s. 49.

L 316/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 10 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.