Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 319 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7582) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 319 POZ 1

Strona 1 z 42
4.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7582)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2010/713/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

w odniesieniu do TSI „Sterowanie” dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera­ cyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3 lit. e) oraz art. 6 ust. 1,

(4)

Decyzjami Komisji 2008/217/WE (5), 2008/284/WE (6), 2008/232/WE (7) i 2006/860/WE (8) ustanowiono moduły stosowane do celów oceny zgodności skład­ ników interoperacyjności oraz weryfikacji WE podsys­ temów w odniesieniu do – odpowiednio – TSI „Infra­ struktura”, TSI „Energia”, TSI „Tabor” oraz TSI „Stero­ wanie” dla transeuropejskiego systemu kolei dużych pręd­ kości. Decyzjami Komisji 2008/163/WE (9) i 2008/164/WE (10) ustanowiono moduły stosowane do celów oceny zgod­ ności składników interoperacyjności oraz weryfikacji WE podsystemów w odniesieniu do – odpowiednio – TSI „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” oraz w odniesieniu do TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” dla systemu kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. e) dyrektywy 2008/57/WE TSI muszą odnosić się do modułów określonych w decyzji Rady 93/465/EWG (11). Wspomniana decyzja została uchylona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspól­ nych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu (12) i zawiera wspólne zasady i przepisy odnie­ sienia, które mają być w zamierzeniu stosowane w całym prawodawstwie branżowym w celu zapewnienia spójnej podstawy dla opracowywania, nowelizacji lub przekształcania tego prawodawstwa.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 77 z 19.3.2008, s. 1. 104 z 14.4.2008, s. 1. 84 z 26.3.2008, s. 132. 342 z 7.12.2006, s. 1. 64 z 7.3.2008, s. 1. 64 z 7.3.2008, s. 72. 220 z 30.8.1993, s. 23. 218 z 13.8.2008, s. 82.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) są to specyfikacje przyjęte zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE. TSI określają wszystkie warunki, jakie muszą spełniać składniki interoperacyjności i podsystemy, a także proce­ dury, jakie należy stosować przy ocenie zgodności skład­ ników interoperacyjności i ich przydatności do stoso­ wania oraz weryfikacji WE podsystemów.

(5)

(2)

Decyzją Komisji 2006/66/WE (2) ustanowiono moduły stosowane do celów oceny zgodności składników intero­ peracyjności oraz weryfikacji WE podsystemów w odniesieniu do technicznej specyfikacji interoperacyj­ ności (TSI) „Tabor kolejowy – hałas”, decyzją Komisji 2006/861/WE (3) uczyniono to samo w odniesieniu do TSI „Tabor kolejowy – wagony towarowe”, natomiast decyzją Komisji 2006/679/WE (4) ustanowiono moduły

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 191 z 18.7.2008, s. 1. 37 z 8.2.2006, s. 1. 344 z 8.12.2006, s. 1. 284 z 16.10.2006, s. 1.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) (11) (12)

L 319/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2010

(6)

Obowiązują już jednak szczegółowe, kompleksowe ramy prawne odnoszące się do kolejnictwa, które narzucają konieczność ściśle określonego dostosowania modułów określonych w decyzji nr 768/2008/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 319 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.