Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 12

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 12

Strona 1 z 4
L 320/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, — uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Kolegium (1), — uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010), — uwzględniając decyzję z dnia 5 maja 2010 r. (2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2008, jak również odpowiedzi dyrektora Europejskiego Kolegium Policyjnego, — uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, — uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), w szczególności jego art. 185, — uwzględniając decyzję Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (4), w szczególności jej art. 16, — uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (5), w szczególności jego art. 94, — uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, — uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0253/2010),


A. mając na uwadze, że Kolegium powstało w 2001 r. i że z dniem 1 stycznia 2006 r. zostało prze­ kształcone w organ Wspólnoty, w rozumieniu art. 185 ogólnego rozporządzenia finansowego, do którego to organu zastosowanie ma ramowe rozporządzenie finansowe dotyczące agencji, B. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Kolegium za rok budżetowy 2006 zgłosił zastrzeżenie co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdania, stwierdzając, że procedury udzielania zamówień nie były zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego, C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Kolegium za rok budżetowy 2007 zgłosił zastrzeżenia co do wiarygodności sprawozdania, jak i legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 124. L 252 z 25.9.2010, s. 232. L 248 z 16.9.2002, s. 1. L 256 z 1.10.2005, s. 63. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/13

D. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Kolegium za rok budżetowy 2008 położył nacisk na kwestię wiarygodności sprawozdania, nie formułując wyraźnie zastrzeżeń co do niej, oraz wydał opinię z zastrzeżeniami, jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw,

E. mając na uwadze, że decyzją z dnia 5 maja 2010 r. Parlament postanowił odroczyć udzielenie abso­ lutorium z wykonania budżetu Kolegium za rok budżetowy 2008,

Uwagi ogólne Powtarzalność głównych mankamentów Kolegium 1. uznaje za nie do przyjęcia, iż od czasu powstania Kolegium jako agencji (2006 r.), boryka się ono z trudnościami w osiągnięciu norm dobrego administrowania, jakich oczekuje się od agencji regula­ cyjnej; podkreśla, że od 2006 r. kolejne kontrole audytowe zwracały uwagę na problemy z przestrzeganiem przez Kolegium przepisów rozporządzeń finansowego i pracowniczego, systemu rachunkowości, jak również na niedociągnięcia w zarządzaniu budżetem, w zakresie zasobów ludzkich, procedur udzielania zamówień i przepisów mających zastosowanie do wydatków na kursy; jest świadom, że nastąpienia poprawy w zarządzaniu Kolegium można się spodziewać dopiero w 2014 r., kiedy to ma zostać wdrożony wieloletni plan Kolegium (zatwierdzony przez zarząd w maju 2010 r.); nie jest zatem gotów, by zaakceptować, iż Kolegium potrzeba co najmniej 9 lat (2006–2014), by osiągnąć zadowa­ lające normy dobrego administrowania, jakich oczekuje się od agencji regulacyjnej;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 11 z 20107.12.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 10 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 7 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L320 - 3 z 20107.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.