Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 7

7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/7

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu z Niderlandów (2010/752/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Ekonomiczno-Społecznego

członka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302, uwzględniając wniosek przedstawiony przez rząd Niderlandów, uwzględniając opinię Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Leon MEIJER, senior beleidsadviseur Europese Zaken, zostaje miano­ wany członkiem Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE w sprawie mianowania członków Europej­ skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. (1). Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekono­ miczno-Społecznego zwolniło się w związku z końcem kadencji Melanie BOUWKNEGT,

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 12 z 20107.12.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 11 z 20107.12.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 10 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20107.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.