Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych (1)

Data ogłoszenia:2010-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 9

3.2.2.1. Tworzenie nowych rejestrów począwszy od 2001 r. (w stosownych przypadkach) 3.2.2.2. Przekształcenie istniejących rejestrów począwszy od 2001 r. (z uwzględnieniem zmian w treści rejestrów, dostosowania populacji objętej spisem powszechnym, dostosowania definicji lub specyfikacji technicznych) (w stosownych przypadkach) 3.2.2.3. Prowadzenie rejestrów (w odniesieniu do każdego rejestru wykorzystanego do spisu powszechnego z 2011 r.) z uwzględnieniem: — zawartości rejestru (zarejestrowanych jednostek statystycznych i informacji na temat jednostek statystycznych, ewentualnej edycji zapisów lub imputacji pozycyjnej w rejestrze); — obowiązków administracyjnych; — prawnego obowiązku rejestrowania informacji, zachęt do podawania prawdziwych informacji lub możliwych przyczyn podawania nieprawdziwych informacji;


(1) Informacje przekazywane w odniesieniu do sekcji 2 muszą być kompletne i nie mogą się na siebie nakładać, tzn. musi być możliwe przypisanie każdego tematu do dokładnie jednego źródła danych. (2) W przypadku źródeł danych, które powstają w wyniku łączenia zapisów, wykaz obejmuje informacje na temat zarówno nowego źródła danych, jak i wszystkich pierwotnych źródeł danych, z których otrzymano nowe źródła danych.

L 324/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2010

— opóźnień w raportowaniu, w szczególności opóźnień z przyczyn prawnych lub urzędowych, opóźnień w zakresie rejestracji danych, przedstawiania informacji po terminie; — oceny i pozwolenia na niedokonywanie rejestracji, niedokonywanie wyrejestrowania, wielokrotnej rejestracji; — wszelkich poważnych zmian rejestru, które mają wpływ na dane objęte spisem powszechnym z 2011 r., okresowości zmian rejestru; — stabilności (porównywalność informacji na temat zarejestrowanej populacji w czasie) (nieobowiązkowe); — wykorzystania, w tym „statystycznego wykorzystania rejestru w celu innym niż spis powszechny” oraz „wykorzystania rejestru do innych celów niż cele statystyczne (np. do celów administracyjnych)”. 3.2.2.4. Dopasowywanie rejestrów (z uwzględnieniem zmiennej identyfikującej lub zmiennych identyfikujących stosowa­ nych w celu łączenia zapisów) 3.2.2.5. Pozyskiwanie danych 3.3. 3.3.1. Przetwarzanie i ocena Przetwarzanie danych (w tym utrwalanie, kodowanie, zmienna identyfikująca (zmienne identyfikujące), edycja zapisów, imputacja jednostkowa, usuwanie zapisów, szacowanie, łączenie zapisów z uwzględnieniem zmiennej identyfikującej lub zmiennych identyfikujących stosowanych w celu łączenia zapisów, wyprowadzanie gospodarstw domowych i rodzin) Ocena jakości i zakresu, badanie (badania) kontrolne (w stosownych przypadkach), ostateczne zatwierdzenie danych Rozpowszechnianie danych (kanały rozpowszechniania, zapewnienie poufności informacji statystycz­ nych, w tym kontrola ujawniania danych statystycznych) Środki służące zapewnieniu opłacalności

3.3.2. 3.4.

3.5.

9.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/7

ZAŁĄCZNIK II Dane dotyczące jakości i metadane Dane dotyczące jakości i metadane na temat źródeł danych i tematów obejmują wymienione poniżej elementy. 1. 1.1. TRAFNOŚĆ Adekwatność źródeł danych Państwa członkowskie muszą przekazywać informacje na temat adekwatności źródeł danych, w szczególności na temat wpływu jakichkolwiek znacznych odchyleń od podstawowych właściwości spisów powszechnych ludności i mieszkań lub od wymaganych definicji i pojęć, jeżeli takie odstępstwa znacznie utrudniają odpowiednie wyko­ rzystanie przekazywanych danych. 1.2. Kompletność Poniższe dane należy dostarczyć dla: — wszystkich obszarów geograficznych na następujących poziomach: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2, — wszystkich hipersześcianów (1) i wszystkich głównych rozkładów brzegowych (1): (1) liczba wszystkich specjalnych wartości komórek „niedostępne”; (2) liczba specjalnych wartości komórek „niedostępne”, oznaczonych znacznikiem „niewiarygodne”; (3) liczba specjalnych wartości komórek „niedostępne”, oznaczonych znacznikiem „poufne”; (4) liczba numerycznych wartości komórek oznaczonych znacznikiem „niewiarygodne”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 52 z 20109.12.2010

  Wersja ujednolicona Regulaminu Wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął wersję ujednoliconą regulaminu wewnętrznego w dniu 14 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L324 - 49 z 20109.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620)

 • Dz. U. L324 - 48 z 20109.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dz. U. L324 - 47 z 20109.12.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

 • Dz. U. L324 - 45 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1156/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 42 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1155/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L324 - 40 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1154/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L324 - 39 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1153/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg pacyficznych (Crassostrea gigas) (1)

 • Dz. U. L324 - 13 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.