Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

Data ogłoszenia:2010-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 15

Jeżeli ma to zastosowanie, do takiego powia­ domienia załącza się tłumaczenie podsumowania sporzą­ dzone w ramach obowiązków emitenta lub osoby odpo­ wiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego. Taka sama procedura jest przestrzegana w przypadku każdego suplementu do prospektu emisyjnego. Informacja o świadectwie zatwierdzenia jest przekazywana również emitentowi lub osobie odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego, w tym samym czasie co właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.”; 18) art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Gdy wnioskuje się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nieudziałowych papierów wartościo­


wych o nominale jednostkowym co najmniej 100 000 EUR w jednym państwie członkowskich lub ich większej liczbie, prospekt emisyjny sporządza się albo w języku dopuszczonym przez właściwe organy rodzimych i przyjmujących państw członkowskich, albo w języku przyjętym w sferze międzynarodowych finansów, według wyboru odpowiednio emitenta, oferującego lub osoby wnioskującej o dopuszczenie do obrotu. Państwa człon­ kowskie mogą zdecydować, że ich ustawodawstwo krajowe wymagać będzie, aby podsumowanie sporządzone zostało w ich języku(-ach) urzędowym(-ych).”; 19) art. 20 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „3. Komisja przyjmuje w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 24a, 24b i 24c środki w celu ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności w oparciu o wymogi określone w art. 5 i 7.”; 20) w art. 21 ust. 4 lit. d) słowa „środkami wykonawczymi do niej” zastępuje się słowami „aktami delegowanymi, o których w niej mowa”; 21) dodaje się artykuły w brzmieniu: „Artykuł 24a Wykonywanie przekazanych uprawnień 1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 4, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 akapit piąty, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 7 i art. 20 ust. 3 akapit pierwszy, są przyznawane Komisji na okres 4 lat od dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych upraw­ nień w terminie najpóźniej sześciu miesięcy przed zakoń­ czeniem okresu czterech lat. Delegacja uprawnień jest automatycznie przedłużana na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła ją zgodnie z art. 24b. 2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim równocześnie Parlament Euro­ pejski i Radę. 3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji z zastrzeżeniem warunków określo­ nych w art. 24b i 24c. Artykuł 24b Odwołanie przekazania uprawnień 1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 4, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 akapit piąty, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 7 lub art. 20 ust. 3 akapit pierwszy, może zostać odwołane w dowolnym czasie przez Parlament Europejski lub Radę. 2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy odwołać przekazanie upraw­ nień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem osta­ tecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

11.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/11

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień w niej określonych. Staje się skuteczna natychmiast lub w terminie późniejszym, który jest w niej określony. Nie wpływa ona na ważność obowiązujących już aktów dele­ gowanych. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 24c Sprzeciw wobec aktów delegowanych 1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o trzy miesiące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 71 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

 • Dz. U. L327 - 51 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L327 - 49 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L327 - 44 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dz. U. L327 - 40 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L327 - 38 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 36 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L327 - 34 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 32 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 30 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 28 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dz. U. L327 - 26 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dz. U. L327 - 13 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.