Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 71 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 71 - Strona 9

Strona 9 z 10

(61)

(59)

Komisja stwierdza więc niezgodność programu z Traktatem w części odnoszącej się do dat po dniu 14 września 2001 r., a w szczególności w odniesieniu do kosztów przestawionych przez Grecję dla OA, doty­ czących okresu po dniu 14 września 2001 r., wynoszą­ cych 491 051 680 GRD, tj. około 1 464 569 EUR, zważywszy nie tylko na przekroczenie okresu określo­ nego w pkt 35 komunikatu z dnia 10 października 2001 r., ale również – i przede wszystkim – na brak zdarzenia nadzwyczajnego i zmianę charakteru straty podlegającej rekompensacie, z jaką to rozszerzenie się wiąże. Ta pomoc na prowadzenie działalności nie może również zostać dozwolona w oparciu o inne przepisy Traktatu. Pomoc odpowiadająca okresowi po dniu 14 września 2001 r. jest więc niezgodna z Traktatem. Komisja odnotowuje w tym względzie, że całkowita kwota szczegółowo opisana przez Grecję w odpowiedzi z dnia 3 grudnia 2003 r. jest inna i jest niższa od pier­ wotnie zgłoszonej i prawdopodobnie wypłaconej kwoty. Przypomina więc, że wszelka pomoc przyznana na rzecz OA, przekraczająca przytoczoną powyżej kwotę


W odniesieniu do AC Komisja zauważa, że Grecja nie zdołała nigdy dostarczyć jakiejkolwiek informacji uzasad­ niającej wypłatę pomocy. Komisja nie dysponuje więc, mimo swoich wniosków, żadnymi informacjami, które pozwoliłyby jej uzasadnić zgodność pomocy z Traktatem. Ponadto zauważa, że w władze greckie zaznaczyły w zgłoszeniu, że przedsiębiorstwo to nie organizuje lotów transatlantyckich; Komisji wydaje się więc mało prawdopodobne, by w przypadku AC usta­ lono wskazany powyżej bezpośredni związek, który zgodnie z komunikatem z dnia 10 października 2001 r. musi istnieć pomiędzy kosztami podlegającymi rekompensacie a zamknięciem przestrzeni powietrznej. Komisja jest więc zmuszona uznać tę pomoc za niezgodną z Traktatem i nakazać jej odzyskanie. 6. WNIOSKI

(62)

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje Komisja stwierdza, że Grecja przyznała wspomnianą pomoc w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem art. 88 ust. 3, i orzeka częściową niezgodność środka z Traktatem, a w szczególności z jego art. 87 ust. 2 lit. b), zgodnie z jego wykładnią w komunikacie z dnia 10 października 2001 r.

PRZYMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(10) Zob. negatywna decyzja Komisji 2003/196/WE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie systemu pomocy państwa C 42/02 (ex N 286/02), której Francja ma zamiar udzielić francuskim przewoź­ nikom lotniczym, mającego na celu przedłużenie na okres po dniu 14 września 2001 r. rekompensat za koszty pierwotnie zatwier­ dzone w decyzji N 806/2001: (Dz.U. L 77 z 24.3.2003, s. 61). Zob. również decyzja częściowo negatywna 2003/637/WE z dnia 31 kwietnia 2003 r. w sprawie systemu pomocy państwa C 65/02 (ex N 262/02), której Austria miała zamiar udzielić austriackim przewoźnikom lotniczym (Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 33).

Artykuł 1 Pomoc państwa, jaką Grecja przyznała na rzecz Olympic Airways z tytułu strat, jakie ten przewoźnik lotniczy poniósł w związku z częściowym zamknięciem przestrzeni powietrznej w wyniku zamachów z dnia 11 września 2001 r., jest zgodna ze wspólnym rynkiem w odniesieniu do rekompensat przyzna­ nych za dni od 11 do 14 września 2001 r., w maksymalnej kwocie 668 783 057 GRD, tj. około 1 962 680 EUR.

L 327/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2010

Artykuł 2 Pomoc państwa, jaką Grecja przyznała na rzecz Olympic Airways z tytułu strat, jakie ten przewoźnik lotniczy poniósł w związku z częściowym zamknięciem przestrzeni powietrznej w wyniku zamachów z dnia 11 września 2001 r., jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w odniesieniu do rekom­ pensat przyznanych za okres po dniu 14 września 2001 r. Zgodnie ze zgłoszeniem Grecji kwota ta wynosi 976 216 943 GRD, tj. około 2 864 907 EUR. Artykuł 3 Pomoc państwa, jaką Grecja przyznała na rzecz Aegean Cronus z tytułu strat, jakie ten przewoźnik lotniczy poniósł w związku z częściowym zamknięciem przestrzeni powietrznej w wyniku zamachów z dnia 11 września 2001 r., jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. Zgodnie ze zgłoszeniem Grecji kwota ta wynosi 47 900 000 GRD, tj. około 140 572 EUR. Artykuł 4 1. Grecja podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu odzys­ kania od beneficjentów pomocy, o której mowa w art. 2 i 3, przekazanej im dotychczas do dyspozycji w sposób niezgodny z prawem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 71 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 51 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L327 - 49 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L327 - 44 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dz. U. L327 - 40 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L327 - 38 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 36 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L327 - 34 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 32 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 30 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 28 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dz. U. L327 - 26 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dz. U. L327 - 13 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.