Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 6

Wnioski o pozwolenie na wywóz złożone w okresie zawie­ szenia nie zostaną przyjęte.

3. Kategorie produktów, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 376/2008, jak również wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz, są wymienione w załączniku I.

Środki przewidziane w pierwszym akapicie mogą zostać przed­ sięwzięte lub dostosowane do kategorii produktu i miejsca prze­ znaczenia.

14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 328/3

5. Środki przewidziane w ust. 4 mogą zostać przedsięwzięte wtedy, gdy wnioski o pozwolenie na wywóz opiewają na ilości przekraczające lub mogące przekroczyć ilości normalnego zbytu do danego miejsca przeznaczenia oraz gdy wydanie żądanych pozwoleń niesie ze sobą ryzyko spekulacji, zniekształceń na polu konkurencji pomiędzy wykonawcami bądź zakłócenia wymiany gospodarczej, czy też rynku wewnętrznego.

Artykuł 6 1. Ilość wywieziona w ramach tolerancji, o której mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie uprawnia do wypłaty refundacji.

2. W sekcji 22 pozwolenia jest umieszczone przynajmniej jedno spośród określeń wymienionych w załączniku IV.

6. Jeżeli ilości, o które się ubiegano, zostały odrzucone lub zmniejszone, zabezpieczenie jest niezwłocznie zwalniane dla wszystkich ilości nieobjętych pozwoleniem.

Artykuł 7 1. Do piątku w każdym tygodniu państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

7. Niezależnie od ust. 3, jeżeli została ustalona jednolita stawka procentowa akceptacji mniejsza niż 80 %, pozwolenie jest wydawane najpóźniej jedenastego dnia roboczego po opub­ likowaniu tej stawki procentowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W okresie 10 dni roboczych po jej opublikowaniu podmiot gospodarczy może:

a) wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, o których mowa w art. 1 złożone od poniedziałku do piątku w tym samym tygodniu, ze stwierdzeniem, czy wchodzą one w zakres art. 4 czy też nie;

— wycofać swój wniosek, w którym to przypadku zabezpie­ czenie zostaje niezwłocznie zwolnione,

b) ilości objęte pozwoleniami na wywóz wystawionymi w poprzednią środę, bez uwzględniania pozwoleń wystawio­ nych niezwłocznie na mocy art. 4;

— żądać natychmiastowego wystawienia pozwolenia, w którym to przypadku właściwy organ wystawia je niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż w normalnym terminie wystawienia obowiązującym dla danego tygodnia.

c) ilości objęte wnioskami o wydanie pozwolenia na wywóz, wycofanymi na podstawie art. 3 ust. 7 w poprzednim tygodniu.

8. W drodze odstępstwa od ust. 3 Komisja może określić inny dzień niż środa na wystawianie pozwoleń na wywóz, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie tego dnia.

2. Powiadomienie o wnioskach, o których mowa w ust. 1 lit. a), określa:

a) ilość produktu wyrażoną wagowo w odniesieniu do każdej kategorii, o której mowa w art. 2 ust. 3;

Artykuł 4 1. Na wniosek podmiotu gospodarczego wnioski o pozwolenia na maksymalnie 25 ton produktów nie podlegają żadnym specjalnym środkom, o których mowa w art. 3 ust. 4, a pozwolenia, o które występowano, wydaje się niezwłocznie.

b) podział ilości w ramach każdej kategorii według miejsca przeznaczenia, w przypadku gdy stawka refundacji jest zróż­ nicowana w zależności od miejsca przeznaczenia;

c) stawkę refundacji mającą zastosowanie; W takich przypadkach, bez względu na przepisy art. 2 ust. 1, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu dni robo­ czych od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, a sekcja 20 wnio­ sków o pozwolenia i pozwoleń zawiera jedno z oznaczeń wymienionych w załączniku III.

d) całkowitą kwotę refundacji ustaloną z góry w euro dla każdej kategorii produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 21 z 201014.12.2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 18 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.