Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 6

3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję co miesiąc, po wygaśnięciu ważności pozwoleń na wywóz, o niewykorzystanej ilości pozwoleń na wywóz.

2. Komisja może, w miarę potrzeby, zawiesić stosowanie niniejszego artykułu.

Artykuł 8 1. W odniesieniu do jaj wylęgowych objętych kodami CN 0407 00 11 i 0407 00 19 podmioty gospodarcze składają w momencie dopełniania formalności celnych oświadczenie, że mają zamiar wystąpić o refundację wywozową.

Artykuł 5 Pozwolenia na wywóz nie mogą być przenoszone.


L 328/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2010

2. Nie później niż po upływie dwóch dni roboczych po dokonaniu wywozu podmioty gospodarcze składają właściwym władzom wniosek o pozwolenie na wywóz ex post na wywie­ zione jaja wylęgowe. W sekcji 20 wniosku o wydanie pozwo­ lenia i pozwolenia umieszcza się wyrażenie „ex post” oraz urząd celny, w którym dokonano formalności celnych, a także dzień wywozu w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (1). W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie wymaga się złożenia zabezpieczenia. 3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do piątku w każdym tygodniu o liczbie pozwoleń na wywóz ex post, o które wystąpiono w bieżącym tygodniu, lub o braku wnio­ sków o pozwolenie. W stosownych przypadkach w powiadomieniach podaje się informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2. 4. Pozwolenia na wywóz ex post są wydawane w każdą następną środę, pod warunkiem że Komisja nie podjęła po dokonaniu wywozu żadnego ze środków szczególnych, o których mowa w art. 3 ust. 4. W przypadku podjęcia takich środków mają one zastosowanie do już dokonanego wywozu. Pozwolenie to uprawnia do wypłaty refundacji stosowanej w dniu wywozu w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 612/2009.

5. Artykułu 23 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie stosuje się do pozwoleń ex post, określonych w ust. 1–4 niniej­ szego artykułu. Pozwolenia przedstawiane są agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji wywozowych bezpośrednio przez zaintere­ sowaną stronę. Agencja ta przypisuje pozwolenie zaintereso­ wanej stronie i opatruje je pieczęcią. Artykuł 9 Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym powiadomienia „zerowe”, składane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009. Artykuł 10 Rozporządzenie (WE) nr 596/2004 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą kore­ lacji w załączniku VII. Artykuł 11 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.

14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/5

ZAŁĄCZNIK I

Kod produktu wg nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (1)

Kategorie

Wysokość zabezpieczenia (EUR/100 kg wagi netto)

0407 00 11 9000 0407 00 19 9000 0407 00 30 9000 0408 11 80 9100 0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 91 80 9100 0408 99 80 9100

(1)

1 2 3 4 5 6 7

— — 3 (2) 2 (3) 10 5 15 4

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1), część 8. (2) Dla miejsc przeznaczenia określonych w załączniku V. (3) Inne miejsca przeznaczenia.

L 328/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2010

ZAŁĄCZNIK II Oznaczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Регламент (ЕC) № 1178/2010 Reglamento (UE) no 1178/2010 Nařízení (EU) č.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 21 z 201014.12.2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 18 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.