Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 6

1178/2010 Forordning (EU) nr. 1178/2010 Verordnung (EU) Nr. 1178/2010 Määrus (EL) nr 1178/2010 Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010 Regulation (EU) No 1178/2010 Règlement (UE) no 1178/2010 Regolamento (UE) n. 1178/2010 Regula (ES) Nr. 1178/2010 Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010 1178/2010/EU rendelet Regolament (UE) Nru 1178/2010 Verordening (EU) nr. 1178/2010 Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010 Regulamento (UE) n.o 1178/2010 Regulamentul (UE) nr. 1178/2010 Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010 Uredba (EU) št. 1178/2010 Asetus (EU) N:o 1178/2010 Förordning (EU) nr 1178/2010


14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/7

ZAŁĄCZNIK III Oznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Лицензия, валидна пет работни дни Certificado válido durante cinco días hábiles Licence platná pět pracovních dní Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage Fünf Arbeitstage gültige Lizenz Litsents kehtib viis tööpäeva Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες Licence valid for five working days Certificat valable cinq jours ouvrables Titolo valido cinque giorni lavorativi Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas Licencijos galioja penkias darbo dienas Öt munkanapig érvényes tanúsítvány Pozwolenie ważne pięć dni roboczych Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen Pozwolenie ważne pięć dni roboczych Certificado de exportaćão válido durante cinco dias úteis Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol Licencia platí päť pracovných dní Dovoljenje velja 5 delovnih dni Todistus on voimassa viisi työpäivää Licensen är giltig fem arbetsdagar

L 328/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2010

ZAŁĄCZNIK IV Oznaczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku franckuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията). Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado) Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána). Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører) Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde) Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents). Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό) Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued) Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré) Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato) Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 21 z 201014.12.2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 18 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.