Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1

Strona 1 z 6
14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

(tekst jednolity) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 170 i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

oraz powinny być ustanowione ścisłe określone warunki dostępu podmiotów gospodarczych do wymienionego systemu.

Artykuł 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych podczas Rundy Urugwajskiej wielo­ stronnych negocjacji handlowych dotyczących wielkości wywozu powinna być zapewniona na podstawie pozwoleń na wywóz. Dlatego powinien być ustanowiony szczegółowy harmonogram składania wniosków i wystawiania pozwoleń na wywóz.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je ujednolicić. W odniesieniu do pozwoleń na wywóz w sektorze jaj powinny zostać ustanowione specjalne przepisy wyko­ nawcze, które powinny w szczególności obejmować przepisy dotyczące składania wniosków oraz informacje obowiązkowo uwzględniane we wnioskach i pozwoleniach, w uzupełnieniu do informacji zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólne szczegó­ łowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4). W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania systemem pozwoleń na wywóz należy ustalić wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz w ramach tego systemu. Z uwagi na ryzyko spekulacji nierozerwalnie związane z systemem w sektorze jaj, pozwolenia na wywóz nie powinny być przenoszalne

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 33. Zob. załącznik VI. Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(5)

(2)

Ponadto decyzja dotycząca wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz powinna być podana do wiado­ mości dopiero po okresie rozpatrzenia. Okres ten pozwa­ lałby Komisji na dokonanie oceny wnioskowanych ilości i występujących wydatków oraz, stosownie do potrzeb, na podjęcie szczególnych środków mających zastoso­ wanie w szczególności w odniesieniu do wniosków ocze­ kujących na załatwienie. Dopuszczenie do wycofania wniosku o wydanie pozwolenia, po ustaleniu współczyn­ nika akceptacji, leży w interesie podmiotów gospodar­ czych.

(6)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Komisja musi posiadać ściśle określone informacje doty­ czące wniosków o wydanie pozwoleń oraz dotyczące wykorzystywania wydanych pozwoleń, aby móc zarzą­ dzać tym systemem. Do celów zobowiązań w zakresie przekazywania informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie powinny stosować systemy informatyczne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo­ średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 21 z 201014.12.2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 18 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.