Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 18

L 328/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/770/UE)


KOMISJA EUROPEJSKA,

w szczególności w celu umożliwienia stosowania tego oświadczenia w odniesieniu do suplementów diety. Urząd był zobowiązany do wydania opinii na temat proponowanej przez wnioskodawcę zmiany warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego. W dniu 23 lipca 2010 r. Komisja i państwa członkowskie otrzy­ mały opinię naukową Urzędu (pytanie nr EFSA-Q-201000809) (4), który stwierdził, że na podstawie przedłożo­ nych danych wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego I i II w suplementach diety, takich jak proszek w saszetkach, tabletki i kapsułki, a deklarowanym efektem. Uwzględniając opinię naukową Urzędu, w celu rozsze­ rzenia stosowania wspomnianego oświadczenia zdrowot­ nego na żywność inną niż ta, w odniesieniu do której udzielono już zezwolenia, należy zmienić warunki stoso­ wania oświadczenia. Należy zatem 2009/980/UE, odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Europejskiego i Rady z dnia oświadczeń żywieniowych żywności (1), w szczególności (WE) nr 1924/2006 Parlamentu 20 grudnia 2006 r. w sprawie i zdrowotnych dotyczących jego art. 18 ust. 4 oraz art. 19,

(3)

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, po konsultacji z państwami członkowskimi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W następstwie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA), zwanego dalej Urzędem, dotyczącej wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncen­ tratu pomidorowego I i II na aktywność płytek krwi u osób zdrowych (pytanie nr EFSA-Q-2009-00229) (2), decyzją Komisji 2009/980/UE udzielono zezwolenia na oświadczenie zdrowotne mówiące, że rozpuszczalny w wodzie koncentrat pomidorowy I i II „pomaga w utrzymaniu normalnej agregacji płytek krwi, co przy­ czynia się do zdrowego przepływu krwi” (3). Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w decyzji 2009/980/UE zawarto następujący warunek stosowania wspomnianego oświadczenia zdrowotnego: „Informacja dla konsumenta, że korzystny wpływ wystę­ puje w przypadku spożywania codziennie 3 g rozpusz­ czalnego w wodzie koncentratu pomidorowego I lub 150 mg rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomido­ rowego II w 250 ml lub mniejszej ilości soków owoco­ wych, napojów aromatyzowanych lub napojów na bazie jogurtu (o ile nie są mocno pasteryzowane)”. W tym kontekście wnioskodawca, Provexis Natural Products Ltd., złożył w dniu 31 marca 2010 r. wniosek o zmianę zezwolenia na wspomniane oświadczenie zdro­ wotne zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Zmiana dotyczyć ma rozszerzenia warunków stosowania związanych z oświadczeniem zdrowotnym, na które udzielono zezwolenia,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2009/980/UE tekst w kolumnie czwartej (Warunki stosowania oświadczenia) otrzymuje brzmienie: „Informacja dla konsumenta, że korzystny wpływ występuje w przypadku spożywania codziennie 3 g rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego I lub 150 mg rozpusz­ czalnego w wodzie koncentratu pomidorowego II w 250 ml lub mniejszej ilości soków owocowych, napojów aromatyzo­ wanych lub napojów na bazie jogurtu (o ile nie są mocno pasteryzowane) lub spożywania codziennie 3 g rozpuszczal­ nego w wodzie koncentratu pomidorowego I lub 150 mg rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego II w suplementach diety przyjmowanych wraz ze szklanką wody lub innego płynu”.

(4) The EFSA Journal (2010) 8(7), 1689.

(2)

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. (2) The EFSA Journal (2009) 1101, s. 1–15. (3) Dz.U. L 336 z 18.12.2009, s. 55.

14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/19

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Provexis Natural Products Ltd., Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Zjednoczone Królestwo.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 21 z 201014.12.2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L328 - 1 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.