Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2010 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8933)

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 4

Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr i Portugalię wydatków związanych z niezbędnymi środkami określonymi w art. 23 ust. 2 lit. a), b) i c) dyrektywy 2000/29/WE, podjętymi w celu zwalczania organizmów objętych programami zwal­ czania wymienionymi w załączniku. Artykuł 2 Całkowita kwota wkładu finansowego Unii, o którym mowa w art. 1, wynosi 7 342 161 EUR. Maksymalne kwoty wkładu finansowego Unii na rzecz poszczególnych programów są wskazane w załączniku. Artykuł 3 Kwota wkładu finansowego Unii określona w załączniku zostaje wypłacona pod następującymi warunkami: a) zainteresowane państwo członkowskie dostarczyło dowody na potwierdzenie podjętych środków, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1040/2002; b) zainteresowane państwo członkowskie przedłożyło Komisji wniosek o wypłatę, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1040/2002. Wypłata wkładu finansowego pozostaje bez uszczerbku dla weryfikacji przeprowadzanych przez Komisję na mocy art. 24 dyrektywy 2000/29/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej i Republiki Portugalskiej.


(17)

(18)

(19)

(20)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Unii na rok 2010, przeznaczonego na pokrycie poniesionych przez

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

L 330/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

ZAŁĄCZNIK PROGRAMY ZWALCZANIA Sekcja I Programy, w przypadku których wkład finansowy Unii odpowiada 50 % wydatków kwalifikowalnych

(EUR) Państwo członkowskie Zwalczane organizmy szkodliwe Dotknięte rośliny Rok a Wydatki kwalifikowalne Maksymalny wkład Unii na program

Niemcy, BadeniaWirtembergia Niemcy, BadeniaWirtembergia, okręgi wiejskie Emmen­ dingen, Lörrach, Konstanz (rok 1 obowiązywania środków) i Ravensburg (rok 2 obowiązywania środków) Niemcy, SzlezwikHolsztyn Francja, ProwansjaAlpy-Lazurowe Wybrzeże Włochy, Lombardia (gmina Gussago) Włochy, Veneto (gmina Cornuda) Cypr

Anoplophora glabripennis Diabrotica virgifera

Różne gatunki drzew Zea mays

2008 i 2009

1

44 590

22 295

2009

1 lub 2

94 067

47 033

Saperda candida Rhynchophorus ferrugineus

Różne gatunki drzew Palmaceae

2008 i 2009

1 i2

28 026

14 013

2009 (wrzesień) do 2011 (sier­ pień) 2009 (od maja do grudnia) 2009 i 2010

1 i2

373 860

186 930

Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis Rhynchophorus ferrugineus

Różne gatunki drzew Różne gatunki drzew Palmaceae

2

226 083

113 041

1 i2

556 817

278 408

2010

1

49 306

24 653

Sekcja II Programy, w przypadku których stawki wkładu finansowego Unii różnią się w wyniku zastosowania współczynnika degresyjnego

(EUR) Państwo członkowskie Zwalczane organizmy szkodliwe Dotknięte rośliny Rok a Wydatki kwalifikowalne Wskaźnik (%) Maksymalny wkład Unii

Niemcy, BadeniaWirtembergia, okręgi wiejskie Ortenaukreis i Bodenseekreis Włochy, Lombardia (gmina Gussago) Włochy, Lacjum (gmina Rzym)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009

3

228 653

45

102 893

Anoplophora chinensis Anoplophora chinensis

Różne gatunki drzew Różne gatunki drzew

2010

3

882 726

45

397 226

2010

3

461 555

45

207 699

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(EUR)

L 330/13

Państwo członkowskie

Zwalczane organizmy szkodliwe

Dotknięte rośliny

Rok

a

Wydatki kwalifikowalne

Wskaźnik (%)

Maksymalny wkład Unii

Włochy, Lombardia (gmina Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Różne gatunki drzew

2009 (od maja do grudnia) 2010

3

36 531

45

16 438

4 3

75 331 12 471 595

40 45

30 132 5 612 217

Portugalia

Bursaphelen­ chus xylop­ hilus Bursaphelen­ chus xylop­ hilus

Drzewa iglaste

2010

Hiszpania

Drzewa iglaste

2010

3

642 629

45

289 183

Całkowity wkład Unii (EUR): 7 342 161 Legenda: a = rok realizacji programu zwalczania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 14 z 201015.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro (EBC/2010/22)

 • Dz. U. L330 - 7 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L330 - 5 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 3 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1182/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L330 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1181/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.