Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 13

(11)

Obecne rozwiązania unijne kładą zbyt mały nacisk na nad­ zór makroostrożnościowy i wzajemne powiązania między zmianami zachodzącymi w  szerszym otoczeniu makro­ ekonomicznym a  systemem finansowym. Odpowiedzial­ ność za analizę makroostrożnościową jest w dalszym ciągu podzielona; analiza ta jest prowadzona przez rozmaite or­ gany na różnych poziomach i  brakuje mechanizmu zapewniającego odpowiednie identyfikowanie ryzyk ma­ kroostrożnościowych oraz wydawanie jasnych ostrzeżeń i zaleceń, które byłyby monitorowane i przekładały się na działania. Dla prawidłowego funkcjonowania Unii i global­ nych systemów finansowych oraz ograniczenia czynników zagrażających im konieczne jest zwiększenie spójności między nadzorem makro- i mikroostrożnościowym.


(8)

ERRS powinna się przyczyniać między innymi do realiza­ cji zaleceń MFW, Rady Stabilności Finansowej i  Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) skierowanych do grupy G-20.

(12)

(9)

W sprawozdaniu MFW, BRM i  Rady Stabilności Finanso­ wej z dnia 28 października 2009 r. zatytułowanym „Wy­ tyczne do oceny znaczenia systemowego instytucji finansowych, rynków i instrumentów: rozważania wstęp­ ne”, przedstawionym ministrom finansów i prezesom ban­ ków centralnych państw grupy G-20, stwierdzono także,

Ten nowo opracowany system nadzoru makroostrożnoś­ ciowego wymaga wiarygodnego przywództwa na wyso­ kim szczeblu. W związku z tym i z uwagi na jego kluczową rolę oraz jego międzynarodową i  wewnętrzną wiarygod­ ność, a także w duchu zaleceń raportu grupy de Larosière’a, przewodniczącym ERRS przez pierwszą pięcioletnią ka­ dencję po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia po­ winien być prezes EBC. Ponadto należy zwiększyć wymogi dotyczące odpowiedzialności, a  organy ERRS powinny mieć możliwość korzystania z  szerokiego zakresu do­ świadczeń, środowisk i opinii.

15.12.2010

(13)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/3

W raporcie de Larosière’a stwierdzono także, że aby nad­ zór makroostrożnościowy miał rzeczywiste znaczenie, musi w pewnym stopniu wpływać na nadzór w skali mik­ ro, a jednocześnie nadzór mikroostrożnościowy nie może skutecznie chronić stabilności finansowej bez właściwego uwzględnienia sytuacji w skali makro. Należy ustanowić Europejski System Nadzoru Finansowe­ go (ESNF), obejmujący organy sprawujące nadzór finanso­ wy zarówno na szczeblu krajowym, jak i  na szczeblu unijnym, funkcjonujący jako sieć. Zgodnie z zasadą lojal­ nej współpracy zapisaną w  art.  4 ust.  3 Traktatu o  Unii Europejskiej, strony ESNF powinny współpracować w za­ ufaniu i pełnym, wzajemnym szacunku, szczególnie celem zapewnienia między nimi przepływu odpowiednich i wia­ rygodnych informacji. Na szczeblu UE sieć powinna obej­ mować ERRS i  trzy organy nadzoru mikroostrożnościowego: Europejski Urząd Nadzoru (Eu­ ropejski Urząd Nadzoru Bankowego), ustanowiony rozpo­ rządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1093/2010 (1), Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), ustanowiony rozporządzeniem Parlamen­ tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (2), i Europej­ ski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych), ustanowiony rozporządze­ niem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1095/2010 (3) (dalej zwane wspólnie „Europejskimi Urzę­ dami Nadzoru”). Unia potrzebuje specjalnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad całym systemem finan­ sowym w Unii, który identyfikowałby zagrożenia dla sta­ bilności finansowej, a  w razie konieczności wydawał ostrzeżenia przed ryzykiem i zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.