Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 13

Ustanowienie ERRS powinno się bezpośrednio przyczynić do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym stano­ wi integralny element nowych rozwiązań nadzorczych w Unii, ponieważ aspekt makroostrożnościowy jest ściśle związany z  zadaniami w  zakresie nadzoru mikroostro­ żnościowego, które zostały powierzone Europejskim Urzę­ dom Nadzoru. Tylko wdrożenie rozwiązań odpowiednio uwzględniających współzależność między zagrożeniami mikro- i  makroostrożnościowymi może wzbudzić dosta­ teczne zaufanie wszystkich zainteresowanych stron, tak by podejmowały transgraniczną działalność finansową. ERRS powinna monitorować i oceniać ryzyka dla stabilności fi­ nansowej wynikające z wydarzeń, które mogą oddziaływać na poziomie sektorowym lub na poziomie systemu finan­ sowego jako całości. Przeciwdziałając takim zagrożeniom, ERRS powinna wnieść bezpośredni wkład w  zintegrowa­ ną unijną strukturę nadzorczą, stwarzając państwom członkowskim niezbędne warunki pozwalające na podej­ mowanie spójnych i szybkich decyzji, nie dopuszczając do przyjmowania rozbieżności w działaniu i ulepszając funk­ cjonowanie rynku wewnętrznego. W wyroku z  dnia 2  maja 2006  r. w  sprawie C-217/04 (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ­ nej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej) Trybunał Sprawiedliwości uznał, że „brzmie­ nie art.  95 Traktatu WE (obecnie art.  114 TFUE) nie po­ zwala na wniosek, iż przepisy przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego przepisu powinny zo­ stać ograniczone, jeśli chodzi o  ich adresatów, wyłącznie do poszczególnych państw członkowskich. Prawodawca może uznać za konieczne ustanowienie organu wspólno­ towego mającego za zadanie przyczynianie się do realiza­ cji procesu harmonizacji, w  sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążących środków wspierających lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wy­ konania i stosowania aktów opartych na tym postanowie­ niu” (3). ERRS powinna przyczyniać się do zachowania stabilności finansowej niezbędnej do dalszej integracji fi­ nansowej na rynku wewnętrznym poprzez monitorowa­ nie ryzyk systemowych oraz wydawanie, w  stosownych przypadkach, ostrzeżeń i zaleceń. Zadania te są blisko po­ wiązane z celami prawodawstwa unijnego w sprawie ryn­ ku wewnętrznego w  zakresie usług finansowych. ERRS powinna w związku z tym zostać ustanowiona na podsta­ wie art. 114 TFUE.


(30)

(25)

(26)

(27)

(31)

(28)

(1)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, p. 164.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. (3)  Zb.Orz. 2006, s. I-03771, pkt 44.

15.12.2010

(32)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/5

Jak zaproponowano w sprawozdaniu grupy de Larosière’a, konieczne jest przyjęcie podejścia stopniowego, a  Parla­ ment Europejski i  Rada powinny dokonać pełnego prze­ glądu przepisów dotyczących ESNF, ERRS i  Europejskich Urzędów Nadzoru w terminie do dnia 17 grudnia 2013 r. Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, którym jest sku­ teczny nadzór makroostrożnościowy nad unijnym syste­ mem finansowym, nie może zostać skutecznie osiągnięty przez państwa członkowskie ze względu na integrację unijnych rynków finansowych, i  cel ten można w  lepszy sposób osiągnąć na szczeblu unijnym, Unia może podjąć działania zgodnie z  zasadą pomocniczości określoną w  art.  5 Traktatu o  Unii Europejskiej. Zgodnie z  zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze roz­ porządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

4. Zgodnie z  zasadą lojalnej współpracy zapisaną w  art.  4 ust.  3 Traktatu o  Unii Europejskiej, strony ESNF współpracują w zaufaniu i pełnym, wzajemnym szacunku, w szczególności za­ pewniając między nimi przepływ odpowiednich i wiarygodnych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.