Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 13

Artykuł  2 Definicje Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „instytucja finansowa” oznacza dowolne przedsiębiorstwo objęte zakresem stosowania przepisów, o  których mowa w  art.  1 ust.  2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art.  1 ust.  2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i  w  art.  1 ust.  2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, a  także dowolne inne przedsiębiorstwo lub podmiot we Unii, których podstawo­ wa działalność ma podobny charakter; „system finansowy” oznacza wszystkie instytucje finansowe, rynki, produkty i infrastruktury rynkowe; „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko zakłócenia systemu fi­ nansowego, które może wywołać poważne negatywne skut­ ki dla rynku wewnętrznego i  dla realnej gospodarki. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i  in­ frastruktur mogą w pewnym stopniu mieć potencjalne zna­ czenie systemowe. Artykuł  3 Misja, cele i  zadania 1. ERRS jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru ma­ kroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii w celu przyczyniania się do przeciwdziałania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej w  Unii, które pojawiają się w  związku z wydarzeniami w obrębie systemu finansowego, lub ogranicza­ nia tych ryzyk, z  uwzględnieniem zmian natury makroekono­ micznej, tak aby zapobiegać okresom rozpowszechnionego występowania trudności finansowych. ERRS przyczynia się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i  tym samym zapewnia trwały wkład sektora finansowego we wzrost gospodarczy. 2. a) Do celów ust. 1 ERRS wykonuje następujące zadania: identyfikuje lub gromadzi oraz analizuje wszystkie informa­ cje istotne i niezbędne dla realizacji celów opisanych w ust. 1; identyfikuje ryzyka systemowe i uszeregowuje je pod wzglę­ dem ważności; wydaje ostrzeżenia w sytuacjach, gdy takie ryzyko systemo­ we jest uznawane za znaczące, i w stosownych przypadkach podaje te ostrzeżenia do wiadomości publicznej; wydaje zalecenia w  sprawie działań zaradczych w  odniesie­ niu do zidentyfikowanego ryzyka i, w stosownych przypad­ kach, podaje te zalecenia do wiadomości publicznej;


(33)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

b)

Artykuł 1 Ustanowienie ERRS 1. Ustanawia się Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (zwaną dalej „ERRS”). Siedzibą ERRS jest Frankfurt nad Menem. 2. ERRS jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finanso­ wego (ESNF), którego celem jest zapewnienie nadzoru nad syste­ mem finansowym Unii. 3. a) b) W skład ESNF wchodzą: ERRS; Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ban­ kowego) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010; Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubez­ pieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) ustano­ wiony rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010; Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010; Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (Wspólny Komitet) przewidziany w  art.  54 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art.  54 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, i w art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010; właściwe organy lub organy nadzorcze państw członkow­ skich określone w wiążących prawnie aktach unijnych, o któ­ rych mowa w  art.  1 ust.  2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

c)

c)

d)

e)

b)

c)

f)

d)

L 331/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

e)

wydaje poufne ostrzeżenia skierowane do Rady, w przypad­ ku gdy ERRS uzna, że wkrótce może wystąpić sytuacja nad­ zwyczajna określona w  art.  18 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art.  18 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i  art.  18 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, i  przedstawia ocenę sytuacji, aby Rada mogła określić, czy zachodzi po­ trzeba przyjęcia decyzji skierowanej do Europejskich Urzę­ dów Nadzoru, w  której stwierdza się wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej; monitoruje działania następcze w  związku z  ostrzeżeniami i zaleceniami; ściśle współpracuje ze wszystkimi innymi stronami ESNF oraz, w  stosownych przypadkach, udostępnia Europejskim Urzędom Nadzoru informacje na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań, w szczególnoś­ ci opracowuje we współpracy z Europejskimi Urzędami Nad­ zestaw wskaźników ilościowych zoru wspólny i  jakościowych w  celu określania i  mierzenia ryzyka systemowego; w stosownych przypadkach uczestniczy we Wspólnym Komitecie; koordynuje swoje działania z międzynarodowymi instytucja­ mi finansowymi, w szczególności z Międzynarodowym Fun­ duszem Walutowym i  Radą Stabilności Finansowej, oraz z  właściwymi organami w  państwach trzecich w  sprawach dotyczących nadzoru makroostrożnościowego; wykonuje inne podobne zadania określone w  prawodaw­ stwie unijnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.