Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 13

Strona 13 z 49

W Radzie Organów Nadzoru zasiadać powinni w charakterze obser­ watorów przedstawiciele Komisji, ERRS oraz Europejskie­ go Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i  Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europej­ skiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Członkowie Rady Organów Nadzoru powinni działać nie­ zależnie i wyłącznie w interesie Unii. Co do zasady, Rada Organów Nadzoru powinna podejmo­ wać decyzje zwykłą większością zgodnie z regułą mówią­ cą, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W odniesieniu do jednak do aktów natury ogólnej, w tym aktów dotyczących regulacyjnych i  wykonawczych stan­ dardów technicznych, wytycznych i  zaleceń dotyczących kwestii budżetowych, jak również w odniesieniu do wnio­ sków państw członkowskich o ponowne rozważenie przez Urząd decyzji o czasowym zakazie prowadzenia pewnych rodzajów działalności finansowej lub ograniczeniu takich rodzajów działalności finansowej, właściwe jest stosowa­ nie zasad głosowania większością kwalifikowaną zgodnie z art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z Proto­ kołem (nr  36) w  sprawie postanowień przejściowych za­ łączonym do Traktatu o  Unii Europejskiej i  Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sprawy dotyczące rozstrzygania sporów między krajowymi organami nadzo­ ru powinny być rozpatrywane przez określony, obiektyw­ ny zespół, w skład którego wchodzą członkowie niebędący przedstawicielami właściwych organów, które są stroną danego sporu, ani niemający żadnego interesu w  konflik­ cie ani bezpośrednich powiązań z zainteresowanymi wła­ ściwymi organami. Skład zespołu powinien być odpowiednio wyważony. Decyzja podjęta przez zespół po­ winna być zatwierdzana przez Radę Organów Nadzoru zwykłą większością głosów zgodnie z zasadą mówiącą, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Niemniej jed­ nak w  odniesieniu do decyzji podjętych przez nadzorcę konsolidującego, decyzja proponowana przez zespół mo­ głaby zostać odrzucona przez członków stanowiących mniejszość blokującą, zgodnie z  art.  16 ust.  4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie po­ stanowień przejściowych. Zarząd złożony z  Przewodniczącego Urzędu oraz przed­ stawicieli krajowych organów nadzoru i Komisji powinien zapewniać, aby Urząd wypełniał swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania. Zarządowi należy przyznać ko­ nieczne uprawnienia do, między innymi, proponowania rocznego i  wieloletniego programu prac, wykonywania pewnych uprawnień budżetowych, przyjmowania planu polityki kadrowej Urzędu, przyjmowania przepisów szcze­ gólnych dotyczących prawa dostępu do dokumentów oraz proponowania sprawozdania rocznego.


(52)

(53)

(48)

(49)

(50)

(54)

L 331/56

(55)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

Urząd powinien być reprezentowany przez zatrudnione­ go w  pełnym wymiarze czasu pracy Przewodniczącego wyznaczonego przez Radę Organów Nadzoru na podsta­ wie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji i  rynków finansowych oraz doświadczenia w  zakresie re­ gulacji rynków finansowych i  nadzoru finansowego po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej orga­ nizowanej i  zarządzanej przez Radę Organów Nadzoru przy wsparciu Komisji. W  celu wyznaczenia Pierwszego Przewodniczącego Urzędu Komisja powinna sporządzić m.in. krótką listę kandydatów na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji i rynków finanso­ wych oraz doświadczenia w  zakresie regulacji rynków fi­ nansowych i  nadzoru finansowego. W  odniesieniu do wyznaczania kolejnych Przewodniczących możliwość uzyskania krótkiej listy kandydatów sporządzanej przez Komisję powinna zostać poddana przeglądowi w sprawoz­ daniu, które ma zostać sporządzone na mocy niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.