Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 15

Strona 15 z 49

Niezbędna jest ochrona tajemnic handlowych i innych po­ ufnych informacji. Poufność informacji udostępnianych Urzędowi i wymienianych w obrębie sieci powinna podle­ gać surowym i  skutecznym zasadom zachowania poufności. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fi­ zycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych i  swobodnego przepływu tych danych (5) oraz rozporzą­ dzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18  grudnia 2000  r. o  ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez in­ stytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6), mają pełne zastosowanie do przetwarza­ nia danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić przejrzyste funkcjonowanie Urzędu, powin­ no mieć do niego zastosowanie rozporządzenie (WE) nr  1049/2001 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku­ mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (7). Państwa trzecie powinny mieć możliwość uczestniczenia w  pracach Urzędu, zgodnie z  odpowiednimi umowami, które mają zostać zawarte przez Unię.


(61)

(57)

(62)

(63)

(64)

(58)

(65)

(59)

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1. Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15. Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

15.12.2010

(66)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ I USTANOWIENIE I  STATUS PRAWNY

L 331/57

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, to znaczy po­ lepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożno­ ściowego; ochronę właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych, ochronę integralności, efek­ tywności i  prawidłowego funkcjonowania rynków finan­ sowych; utrzymanie stabilności systemu finansowego i wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru fi­ nansowego, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarcza­ jący przez państwa członkowskie, natomiast z  uwagi na rozmiary działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z za­ sadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Eu­ ropejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w  tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Artykuł  1 Ustanowienie Urzędu i  zakres jego działalności 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Urząd Nad­ zoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych, zwany dalej „Urzędem”) 2. Urząd działa w ramach uprawnień przyznanych niniejszym rozporządzeniem i  w  zakresie przepisów dyrektywy 2009/138/WE, z wyjątkiem jej tytułu IV, dyrektyw 2002/92/WE, 2003/41/WE, 2002/87/WE, 64/225/EWG, 73/239/EWG, 73/240/EWG, 76/580/EWG, 78/473/EWG, 84/641/EWG, 87/344/EWG, 88/357/EWG, 92/49/EWG, 98/78/WE, 2001/17/WE, 2002/83/WE i  2005/68/WE, a  także w  zakresie stosownych fragmentów dyrektywy 2005/60/WE i  dyrektywy 2002/65/WE w  stopniu, w  jakim akty te mają zastosowanie do zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, instytucji pracow­ niczych programów emerytalnych i pośredników ubezpieczenio­ wych, w  tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i  decyzji wydanych na podstawie tych aktów oraz wszelkich przyszłych prawnie wiążących aktów unijnych powierzających zadania Urzędowi. 3. Urząd podejmuje również działania w zakresie działalności prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, konglomeraty finansowe, instytucje pracowniczych programów emerytalnych i  pośredników ubezpieczeniowych, w  odniesieniu do kwestii, które nie są bezpośrednio objęte przepisami aktów, o  których mowa w  ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.