Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 45

Strona 45 z 49

ROZDZIAŁ VII PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  67 Przywileje i  immunitety

7. Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunko­ wemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 30  września. Kopię tej odpowiedzi przesyła również Zarządowi i Komisji. 8. Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europej­ skiemu, na jego wniosek oraz zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporzą­ dzenia finansowego, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy. 9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej więk­ szością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu obejmującego do­ chody z  budżetu ogólnego Unii Europejskiej i  właściwych orga­ nów za rok budżetowy N.


Do Urzędu i jego pracowników zastosowanie ma Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączo­ ny do Traktatu o Unii Europejskiej oraz TFUE. Artykuł  68 Personel 1. Do pracowników Urzędu, w tym do Dyrektora Wykonaw­ czego i Przewodniczącego, zastosowanie mają regulamin pracow­ niczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania re­ gulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia. 2. Zarząd, w  porozumieniu z  Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z  ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego. 3. W odniesieniu do swoich pracowników Urząd korzysta z uprawnień przyznanych organowi powołującemu na mocy re­ gulaminu pracowniczego oraz organowi uprawnionemu do za­ wierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników. 4. Zarząd przyjmuje przepisy umożliwiające oddelegowywa­ nie ekspertów krajowych z państw członkowskich do Urzędu. Artykuł  69 Odpowiedzialność Urzędu 1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd na­ prawia szkody wyrządzone przez Urząd lub przez jego pracow­ ników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z  zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych pań­ stw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w  sporach dotyczących naprawy ta­ kich szkód. Osobistą odpowiedzialność finansową oraz odpowiedzial­ 2. ność dyscyplinarną pracowników Urzędu wobec Urzędu regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do pracowników Urzędu.

Artykuł 65 Zasady finansowe Zasady finansowe mające zastosowanie w odniesieniu do Urzędu przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Zasady te nie mogą odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w  artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), chyba że jest to wymagane ze względu na szczególne potrzeby operacyjne w zakresie funkcjonowania Urzędu i jedynie jeśli Ko­ misja wyrazi na to wcześniej zgodę.

Artykuł 66 Środki zwalczania nadużyć finansowych 1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszel­ kiej innej nielegalnej działalności, wobec Urzędu stosują się bez żadnych ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999.

(1)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/81

Artykuł 70 Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej Członkowie Rady Organów Nadzoru i  Zarządu, Dyrektor 1. Wykonawczy, a także personel Urzędu, w tym urzędnicy oddele­ gowani czasowo przez państwa członkowskie oraz wszystkie inne osoby wykonujące zadania na rzecz Urzędu na podstawie umów, podlegają – również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji – wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej określo­ nym w  art.  339 TFUE oraz w  odpowiednich przepisach prawo­ dawstwa unijnego w tym zakresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.