Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

Data ogłoszenia:2010-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 1

Strona 1 z 18
16.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ex 8545 90 90 pochodzących z Indii („ostateczne środki antydumpingowe”). Środki przyjęły formę cła ad valorem w wysokości 0 %.


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 15 ust. 1, art. 18 oraz art. 22 ust. 1, 2 i 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (4)

(3)

W następstwie częściowego przeglądu okresowego z urzędu dotyczącego środków wyrównawczych Rada zmieniła, rozporządzeniem (WE) nr 1354/2008 (4), rozporządzenie (WE) nr 1628/2004 i (WE) nr 1629/2004. Ostateczne cła wyrównawcze zostały zmie­ nione na 6,3 % i 7,0 % w odniesieniu do przywozu towarów od konkretnie wskazanych eksporterów, a stawkę cła rezydualnego ustalono na 7,2 %. Ostateczne cła antydumpingowe zostały zmienione na 9,4 % i 0 % w odniesieniu do przywozu towarów od konkretnie wskazanych eksporterów, a stawkę cła rezydualnego ustalono na 8,5 %.

2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (5) obowiązujących osta­ tecznych środków wyrównawczych Komisja otrzymała w dniu 18 czerwca 2009 r. wniosek o wszczęcie prze­ glądu wygaśnięcia tych środków zgodnie z art. 18 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez trzech unijnych producentów produktu podobnego: Graf­ tech International, SGL Carbon GmbH oraz Tokai ERFT­ CARBON GmbH („wnioskodawcy”) reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 90 %, całkowitej produkcji unijnej niektórych systemów elektrod grafito­ wych.

W następstwie dochodzenia antysubsydyjnego („pier­ wotne dochodzenie”) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1628/2004 (2), ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych elektrod grafitowych objętych obecnie kodem CN ex 8545 11 00 oraz stosowanych do tych elektrod grafitowych złączek objętych obecnie kodem CN ex 8545 90 90 pochodzących z Indii („osta­ teczne środki wyrównawcze”). Środki przyjęły formę cła ad valorem w wysokości 15,7 % z wyjątkiem jednego przedsiębiorstwa, dla którego stawka cła została ustalona na poziomie 7 %. Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1629/2004 (3), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych elektrod grafitowych objętych obecnie kodem CN ex 8545 11 00 oraz stosowanych do tych elektrod grafi­ towych złączek objętych obecnie kodem CN

(2)

(5)

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody dla przemysłu unijnego.

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93. (2) Dz.U. L 295 z 18.9.2004, s. 4. (3) Dz.U. L 295 z 18.9.2004, s. 10.

(4) Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 24. (5) Dz.U. C 34 z 11.2.2009, s. 11.

L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2010

(6)

Należy przy tym zaznaczyć, że przed wszczęciem prze­ glądu wygaśnięcia i zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 10 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja powiadomiła władze publiczne Indii o wpłynięciu należycie udoku­ mentowanego wniosku o dokonanie przeglądu oraz zaprosiła władze publiczne Indii do udziału w konsultacjach mających na celu wyjaśnienie sytuacji dotyczącej treści wniosku o przegląd oraz osiągnięcie rozwiązania zadowalającego dla obu stron. Władze publiczne Indii przyjęły ofertę konsultacji, które zostały następnie przeprowadzone w dniu 16 września 2009 r. W trakcie konsultacji nie osiągnięto rozwiązania satysfak­ cjonującego dla obu stron. Odnotowano jednak uwagi przedłożone przez władze publiczne Indii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 63 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 62 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 61 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 60 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 59 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 58 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 57 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 56 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 55 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 54 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 53 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 52 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 51 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 50 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 49 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 48 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 47 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 45 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

 • Dz. U. L332 - 43 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

 • Dz. U. L332 - 41 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

 • Dz. U. L332 - 40 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dz. U. L332 - 38 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dz. U. L332 - 35 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L332 - 33 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 31 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 17 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.