Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 16

(1)  Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24.

17.12.2010

PL ROZDZIAŁ III

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/9

Artykuł  18 Zmiana trasy i  zwrot kosztów w  przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu 1. Jeżeli przewoźnik z  uzasadnionych względów spodziewa się, że usługa przewozu pasażerskiego będzie odwołana lub od­ jazd z  terminalu portowego będzie opóźniony o  ponad 90  mi­ nut, pasażerowi niezwłocznie oferuje się następujący wybór: a) podróż zmienioną trasą do miejsca docelowego, w  warun­ kach porównywalnych do warunków przewidzianych w umowie przewozu, w najwcześniejszym możliwym termi­ nie, bez dodatkowych opłat; lub zwrot ceny biletu oraz, w  odpowiednich przypadkach, bez­ płatną powrotną usługę przewozu do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie przewozu, w najwcześniej­ szym możliwym terminie.


OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW TERMINALI W  PRZYPADKU PRZERWANIA PODRÓŻY

Artykuł 16 Informacje w  przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu 1. W przypadku odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usłu­ gi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego przewoźnik lub, w  odpowiednich przypadkach, operator terminalu jak naj­ szybciej, a w każdym razie nie później niż 30 minut po planowa­ nym czasie rozpoczęcia podróży, informują pasażerów rozpoczynających podróż w terminalach portowych, lub w razie możliwości pasażerów rozpoczynających podróż w portach, o sy­ tuacji oraz powiadamiają ich o  przypuszczalnym czasie rozpo­ częcia i  zakończenia podróży, gdy tylko taka informacja będzie dostępna. 2. Jeżeli z powodu odwołania lub opóźnienia pasażerowie nie zdążą na połączenie w  usłudze przewozu pasażerskiego, prze­ woźnik oraz, w odpowiednich przypadkach, operator terminalu podejmują racjonalnie uzasadnione starania w  celu poinformo­ wania tych pasażerów o połączeniach alternatywnych. 3. Przewoźnik lub, w  odpowiednich przypadkach, operator terminalu zapewniają uzyskanie przez osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej informacji, o któ­ rych mowa w ust. 1 i 2, w przystępnej formie.

b)

W przypadku gdy usługa przewozu pasażerskiego zostaje 2. odwołana lub jeżeli odjazd jest opóźniony o ponad 90 minut, pa­ sażerowie mają prawo do takiej podróży zmienioną trasą do miejsca docelowego lub uzyskania zwrotu ceny biletu od przewoźnika. 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2, jest dokony­ wany w ciągu siedmiu dni, gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekiem bankowym w wysokości pełnego kosztu biletu według ceny zakupu, za nie­ wykonaną część lub części podróży oraz za już wykonaną część lub części podróży, jeżeli podróż nie prowadzi już w żaden spo­ sób do realizacji pierwotnego planu podróży. Za zgodą pasażera całkowity zwrot kosztów biletu może również nastąpić w posta­ ci bonów lub innych usług o wartości odpowiadającej kwocie, za którą bilet ten został kupiony, pod warunkiem że zasady będą ela­ styczne, w  szczególności w  odniesieniu do okresu ważności i miejsca docelowego. Artykuł  19 Odszkodowanie w  przypadku opóźnionego zakończenia podróży 1. Nie tracąc prawa do przewozu, pasażerowie mogą doma­ gać się od przewoźnika odszkodowania w  przypadku opóźnio­ nego przybycia do miejsca docelowego określonego w  umowie przewozu. Minimalny poziom odszkodowania wynosi 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej: a) b) godzinę w  przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin; dwie godziny w  przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin; trzy godziny w  przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego 24 godzin; lub sześć godzin w  przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.