Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 16

Artykuł  23 Informacje o  prawach pasażerów

Artykuł  20 Zwolnienia 1. Artykuły 17, 18 i 19 nie mają zastosowania do pasażerów posiadających bilety otwarte, jeżeli czas odjazdu nie jest wyszcze­ gólniony, z wyjątkiem pasażerów posiadających bilet wieloprze­ jazdowy lub bilet okresowy. 2. Artykuły 17 i 19 nie mają zastosowania, jeżeli pasażer zo­ stał poinformowany o odwołaniu lub opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli odwołanie lub opóźnienie wynikły z  winy pasażera. 3. Artykuł  17 ust.  2 nie ma zastosowania w  przypadku gdy przewoźnik udowodni, że odwołanie lub opóźnienie są spowo­ dowane warunkami pogodowymi, które zagrażają bezpiecznej eksploatacji statku. 4. Artykuł 19 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy prze­ woźnik udowodni, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowo­ dowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku lub nadzwyczajnymi okolicznościami utrud­ niającymi wykonanie usługi przewozu pasażerskiego, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków. 1. Przewoźnicy, operatorzy terminali i w odpowiednich przy­ padkach władze portowe w ramach swoich odpowiednich zakre­ sów kompetencji zapewniają podawanie do publicznej wiadomości zarówno na statkach, w  portach, o  ile to możliwe, i w terminalach portowych informacji dotyczących praw przysłu­ gujących pasażerom na mocy niniejszego rozporządzenia. Infor­ macje te są podawane w  miarę możliwości w  przystępnych formach w  tych samych językach, w  których informacje są za­ zwyczaj podawane wszystkim pasażerom. Przy podawaniu tych informacji szczególną uwagę zwraca się na potrzeby osób niepeł­ nosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


2. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, o  którym mowa w  ust.  1, przewoźnicy i  operatorzy terminali oraz w  od­ powiednich przypadkach władze portowe mogą korzystać ze streszczenia przepisów niniejszego rozporządzenia przygotowa­ nego przez Komisję we wszystkich językach urzędowych insty­ tucji Unii Europejskiej, które jest im udostępniane.

3. Przewoźnicy, operatorzy terminali i w odpowiednich przy­ padkach władze portowe informują pasażerów we właściwy spo­ sób na statkach, w  portach, o  ile to możliwe i  w  terminalach portowych o danych kontaktowych organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów wyznaczonego przez zainteresowane państwo członkowskie na mocy art. 25 ust. 1.

17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/11

Artykuł 24 Skargi 1. Przewoźnicy i  operatorzy terminali tworzą lub stosują ist­ niejący przystępny mechanizm rozpatrywania skarg dotyczących praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem. 2. W przypadku gdy pasażer objęty niniejszym rozporządze­ niem chce wnieść skargę do przewoźnika lub operatora termina­ lu, składa ją w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym wykonana została usługa lub w  którym powinna była ona zostać wykona­ na. W  ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia skargi przewoźnik lub operator terminalu powiadamia pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w  dalszym ciągu rozpatrywana. Ter­ min, w  jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia otrzymania skargi.

b)

krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów lub inny odpowiedni organ wyznaczony przez państwo członkowskie działa jako instancja odwoławcza w odniesie­ niu do skarg dotyczących sporów, które nie zostały rozwią­ zane na podstawie art. 24.

4. Państwa członkowskie, które postanowiły objąć niektóre usługi odstępstwem zgodnie z  art.  2 ust.  4, zapewniają istnienie porównywalnego mechanizmu egzekwowania praw pasażerów. Artykuł  26 Sprawozdanie dotyczące egzekwowania rozporządzenia Do dnia 1 czerwca 2015 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.