Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 16

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 24 listopada 2010 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący

J. BUZEK

W imieniu Rady Przewodniczący

O. CHASTEL

17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/13

ZAŁĄCZNIK  I PRAWO DO ZWROTU KOSZTÓW LUB ZMIANY TRASY PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, O  KTÓRYCH MOWA W  ART.  8 1. W przypadku odesłania do niniejszego załącznika osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ru­ chowej proponuje się do wyboru: a) — zwrot, w ciągu siedmiu dni, gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub cze­ kiem bankowym całości kosztu biletu według ceny zakupu, za niewykonaną część lub części podróży oraz za już wykonaną część lub części podróży, jeżeli podróż nie prowadzi już w żaden sposób do realizacji pierwot­ nego planu podróży, a także, w stosownych przypadkach, podróż powrotną do miejsca rozpoczęcia podróży, w najbliższym możliwym terminie; lub


— b)

podróż zmienioną trasą do miejsca docelowego określonego w  umowie przewozu, bez dodatkowych kosztów i w porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub   podróż zmienioną trasą do miejsca docelowego określonego w  umowie przewozu, w  porównywalnych warun­ kach, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności biletów.

c)

2. Ustępy 1 lit. a) ma również zastosowanie do pasażerów, których podróż stanowi część pakietu, z wyjątkiem prawa do     zwrotu kosztów, gdy to prawo wynika z dyrektywy 90/314/EWG. 3. Jeżeli – w przypadku gdy miasto lub region są obsługiwane przez kilka portów – przewoźnik oferuje pasażerowi pod­ róż do alternatywnego portu, innego niż wskazany w rezerwacji, przewoźnik ponosi koszt przewozu pasażera z tego alternatywnego portu do portu wskazanego w rezerwacji lub do innego pobliskiego miejsca docelowego uzgodnionego z pasażerem.

L 334/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

ZAŁĄCZNIK  II POMOC W PORTACH, O KTÓREJ MOWA W  ART. 10 I  13, W  TYM PODCZAS WCHODZENIA NA POKŁAD   I  SCHODZENIA NA LĄD 1. Pomoc i rozwiązania niezbędne, by osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogły:   — poinformować o  swoim przybyciu do terminalu portowego lub – o  ile to możliwe – do portu i  zwrócić się o pomoc, przemieścić się od wejścia do stanowiska odprawy (jeżeli takie istnieje) lub na statek, dokonać odprawy i nadać bagaż, gdy to konieczne, przejść ze stanowiska odprawy (jeżeli takie istnieje) na statek przez punkty kontroli paszportowej i bezpieczeństwa, wejść na pokład statku, korzystając z wind, wózków inwalidzkich lub innej potrzebnej pomocy, odpowiednio do sytuacji, przemieścić się od wejścia na pokład do części, w której znajdują się ich miejsca, przechować i odebrać bagaż na statku, przemieścić się ze swojego miejsca do wejścia na pokład, zejść z  pokładu statku, korzystając z  udostępnionych wind, wózków inwalidzkich lub innej potrzebnej pomocy, odpowiednio do sytuacji, odebrać bagaż, gdy to konieczne, i przejść przez punkty kontroli paszportowej i celnej, dostać się z hali bagażowej lub punktu zejścia z pokładu do wskazanego wyjścia, w razie potrzeby przemieszczać się do toalet (jeżeli takie istnieją).

— — — —

— — — —

— — —

2. W przypadku gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o  ograniczonej sprawności ruchowej pomaga osoba towarzy­ sząca, należy zezwolić tej osobie na udzielanie, na życzenie, koniecznej pomocy w porcie oraz podczas wejścia na po­ kład i zejścia z pokładu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.