Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 16
3. Zajęcie się wszelkim niezbędnym sprzętem ułatwiającym poruszanie się, w  tym wózkami inwalidzkimi z  napędem elektrycznym. 4. Tymczasowe udostępnienie będącego stosowną alternatywą sprzętu ułatwiającego poruszanie się zastępującego sprzęt uszkodzony lub zagubiony. 5. W stosownych przypadkach, naziemna obsługa uznanych psów asystujących. 6. Podawanie w przystępnych formach informacji potrzebnych przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu na ląd.

17.12.2010

PL


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/15

ZAŁĄCZNIK  III POMOC NA POKŁADZIE STATKÓW, O  KTÓREJ MOWA W  ART. 10 I  13   1. Przewóz uznanych psów asystujących na statku, z zastrzeżeniem przepisów krajowych. 2. Przewóz sprzętu medycznego oraz sprzętu umożliwiającego poruszanie się niezbędnego osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym wózków elektrycznych. 3. Podawanie w przystępnych formach istotnych informacji o trasie. 4. Podjęcie wszelkich niezbędnych starań w celu udostępnienia, na prośbę, miejsc siedzących stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej z zastrzeżeniem wymogów bezpieczeństwa i zależ­ nie od dostępności. 5. W razie potrzeby pomoc w przemieszczaniu się do toalet (jeżeli takie istnieją). 6. W przypadku gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o  ograniczonej sprawności ruchowej pomaga osoba towarzy­ sząca, przewoźnik podejmuje wszelkie racjonalne starania, aby zapewnić takiej osobie miejsce lub kabinę obok danej osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

L 334/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

ZAŁĄCZNIK  IV SZKOLENIE W ZAKRESIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O  KTÓRYM MOWA W  ART.  14, W  TYM INSTRUKTAŻ

A.  Szkolenie w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności, w tym instruktaż   Szkolenie w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności, w tym instruktaż, obejmuje: — wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego reagowania na pasażerów z niepełnosprawnością fizyczną, niepeł­   nosprawnością w zakresie narządów zmysłów (słuchu i wzroku), z niepełnosprawnością ukrytą lub z trudnościa­   mi w  uczeniu się, w  tym umiejętność właściwej oceny zróżnicowanych możliwości osób, których sprawność ruchowa, orientacja przestrzenna lub zdolności komunikacyjne mogą być ograniczone, bariery, w obliczu których stoją osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym ba­ riery w zakresie postaw psychicznych, bariery środowiskowe/fizyczne i organizacyjne, uznane psy asystujące, w tym zadania i potrzeby psa asystującego, reagowanie w nieoczekiwanych sytuacjach,   umiejętności interpersonalne i metody komunikacji z osobami z uszkodzeniem słuchu, z uszkodzeniem wzroku lub  z uszkodzeniem mowy i z osobami z trudnościami w uczeniu się, ogólna wiedza na temat wytycznych IMO związanych z zaleceniem w sprawie projektowania i eksploatacji stat­ ków pasażerskich odpowiadających potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych.  

— — —

B.  Szkolenie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym instruktaż   Szkolenie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym instruktaż, obejmuje: — — umiejętność udzielania użytkownikom wózków inwalidzkich pomocy w przemieszczaniu się na wózek i z wózka,   umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym z uznanym psem asystującym, z uwzględnieniem roli i potrzeb takich zwierząt, techniki eskortowania pasażerów z  uszkodzeniem wzroku oraz postępowania z  uznanymi psami asystującymi i przewożenia ich, znajomość rodzajów sprzętu, który może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne oraz osoby o ogra­ niczonej sprawności ruchowej, a także umiejętność ostrożnego obchodzenia się z takim sprzętem, użycie sprzętu umożliwiającego wsiadanie i wysiadanie oraz znajomość właściwych procedur wsiadania i wysia­     dania, chroniących bezpieczeństwo i  godność osób niepełnosprawnych oraz osób o  ograniczonej sprawności ruchowej, zrozumienie potrzeby niezawodnej i profesjonalnej pomocy. Również świadomość, że niektóre osoby niepełno­ sprawne mogą doświadczać podczas podróży uczucia zagrożenia ze względu na zależność od udzielenia pomocy, znajomość zasad pierwszej pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.