Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 16

(7)

(12)

Pasażerowie powinni być odpowiednio informowani w ra­ zie odwołania lub opóźnienia jakiejkolwiek usługi przewo­ zu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego. Informacje te powinny ułatwiać pasażerom poczynienie niezbędnych przygotowań oraz w  razie potrzeby uzyskanie informacji na temat alternatywnych połączeń.

(13)

(8)

(1)  Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1. (2)  Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1.

Niedogodności doświadczane przez pasażerów w wyniku odwołania lub dużego opóźnienia podróży powinny być ograniczone. W  tym celu pasażerom powinna przysługi­ wać odpowiednia opieka, a także prawo do odwołania po­ dróży oraz do uzyskania zwrotu kosztu biletów lub do podróży zmienioną trasą na zadowalających warunkach. Odpowiednie zakwaterowanie dla pasażerów niekoniecz­ nie polega na zakwaterowaniu w  pokojach hotelowych, lecz może oznaczać wszelkie inne dostępne odpowiednie zakwaterowanie, szczególnie w zależności od okolicznoś­ ci związanych z  poszczególnymi sytuacjami, pojazdami pasażerów i cechami statku. Pod tym względem i w nale­ życie uzasadnionych przypadkach wyjątkowych i  naglą­ cych okoliczności przewoźnicy powinni mieć możliwość pełnego skorzystania z  odpowiednich dostępnych obiek­ tów we współpracy z władzami cywilnymi.


17.12.2010

(14)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(20)

L 334/3

W razie odwołania lub opóźnienia usługi przewozu pasa­ żerskiego przewoźnicy powinni wypłacać pasażerom od­ szkodowanie stanowiące pewien odsetek ceny biletu, z wyjątkiem sytuacji, gdy odwołanie lub opóźnienie wiąże się z  warunkami pogodowymi stwarzającymi zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji statku lub ze względu na nad­ zwyczajne okoliczności, których nie dałoby się uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków.

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na prawa pasażerów ustanowione w  dyrektywie Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorga­ nizowanych podróży, wakacji i  wycieczek (1). Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania w  przy­ padkach gdy zorganizowana wycieczka zostaje odwołana z  przyczyn innych niż odwołanie usługi przewozu pasa­ żerskiego lub rejsu wycieczkowego. Pasażerowie powinni być wyczerpująco informowani, w ogólnodostępnych formach, o prawach przysługujących im zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tak aby mogli skutecznie z  nich korzystać. Prawa pasażerów powinny obejmować uzyskanie informacji o usłudze przewozu pa­ sażerskiego lub o  rejsie wycieczkowym przed podróżą i w jej trakcie. Wszystkie istotne informacje udzielane pa­ sażerom powinny być również udostępnione w  formach przystępnych dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, umożliwiających pa­ sażerom dostęp do tych samych informacji poprzez wy­ korzystanie na przykład tekstu, alfabetu Braille’a, form audio, wideo lub form elektronicznych. Pasażerowie powinni mieć możliwość korzystania ze swo­ ich praw w oparciu o odpowiednie i przystępne procedu­ ry wnoszenia skarg wprowadzone przez przewoźników i  operatorów terminali w  ramach swoich odpowiednich zakresów kompetencji lub, zależnie od okoliczności, po­ przez zgłaszanie skarg do organu lub organów wyznaczo­ nych do tego celu przez zainteresowane państwo członkowskie. Przewoźnicy i operatorzy terminali powin­ ni ustosunkować się do skarg zgłaszanych przez pasaże­ rów w określonym czasie, ze świadomością, że brak reakcji na skargę mógłby zostać wykorzystany przeciwko nim. Z uwzględnieniem procedur określonych przez państwo członkowskie w odniesieniu do składania skarg, skarga do­ tycząca pomocy udzielanej w porcie lub na pokładzie stat­ ku powinna w miarę możliwości być wnoszona do organu lub organów wyznaczonych do egzekwowania niniejsze­ go rozporządzenia przez państwo członkowskie, na któ­ rego terytorium znajduje się port, w  którym pasażerowie wchodzą na pokład, a w przypadku usług przewozu pasa­ żerskiego realizowanych z  państwa trzeciego – port, w którym schodzą na ląd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.