Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 16

Artykuł  2 Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów podróżujących: a) z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w  przy­ padku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego; z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w  przy­ padku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się poza terytorium państwa członkowskiego, a port, w którym schodzą na ląd, jest położony na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że usługa jest realizowana przez przewoźnika unijnego w  rozumieniu ar­ t. 3 lit. e); rejsem wycieczkowym, w przypadku gdy port, w którym pa­ sażerowie wchodzą na pokład, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Do tych pasażerów nie mają jed­ nak zastosowania art. 16 ust. 2, art. 18, 19 oraz art. 20 us­ t. 1 i 4.


Państwa członkowskie powinny określić sankcje mające zastosowanie w  przypadku naruszeń niniejszego rozpo­ rządzenia oraz zapewnić ich stosowanie. Sankcje te powin­ ny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a  mianowicie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony i pomocy pasa­ żerom we wszystkich państwach członkowskich oraz za­ pewnienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami na rynku we­ wnętrznym, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystar­ czający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z  zasadą pomocniczości określoną w  art.  5 Traktatu o  Unii Europejskiej. Zgodnie z  zasadą proporcjonalności, określoną w  tym samym ar­ tykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. Egzekwowanie niniejszego rozporządzenia powinno opie­ rać się na rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 27  października 2004  r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpo­ wiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakre­ sie ochrony konsumentów („rozporządzenie w  sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (1). Na­ leży zatem odpowiednio zmienić to rozporządzenie. Należy ściśle przestrzegać przepisów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 24  października 1995  r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepły­ wu tych danych (2) i egzekwować je, aby zapewnić posza­ nowanie prywatności osób fizycznych i  prawnych oraz zagwarantować, że wymagane informacje i sprawozdania będą służyć wyłącznie wypełnianiu określonych w niniej­ szym rozporządzeniu obowiązków i nie zostaną użyte ze szkodą dla tych osób. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Kar­ cie praw podstawowych Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

(27)

c) d) e) f)

(28)

b)

(29)

c)

(30)

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pasaże­ rów podróżujących: a) b) statkami dopuszczonymi do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów; statkami, których załoga odpowiedzialna za eksploatację statku składa się z nie więcej niż 3 osób lub w przypadku gdy dystans, na którym wykonuje się całkowitą usługę przewozu pasażerskiego, jest mniejszy niż 500 metrów w jedną stronę; rejsami spacerowymi i krajoznawczymi innymi niż rejsy wy­ cieczkowe; lub

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)  Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1. (2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

c)

17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/5

d)

statkami nienapędzanymi środkami mechanicznymi oraz oryginalnymi historycznymi statkami pasażerskimi zaprojek­ towanymi przed rokiem 1965 lub pojedynczymi replikami takich statków, zbudowanymi głównie z oryginalnych mate­ riałów, uprawnionych do przewozu najwyżej 36 pasażerów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.