Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 16

e)

„przewoźnik unijny” oznacza przewoźnika z siedzibą na te­ rytorium państwa członkowskiego lub oferującego transport w postaci usług przewozu pasażerskiego, który rozpoczyna lub kończy się na terytorium państwa członkowskiego; „usługa przewozu pasażerskiego” oznacza komercyjną usłu­ gę przewozu pasażerskiego drogą morską lub drogą wodną śródlądową realizowaną według opublikowanego rozkładu rejsów; „usługi zintegrowane” oznaczają połączone usługi przewozu realizowane w określonym obszarze geograficznym z wyko­ rzystaniem jednego systemu informacyjnego, systemu bile­ towego i rozkładu jazdy;


f) 3. Przez okres dwóch lat od dnia 18 grudnia 2012 r. państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania niniejszego rozporzą­ dzenia statki morskie poniżej 300 ton brutto eksploatowane w  transporcie krajowym, pod warunkiem że prawa pasażerów wynikające z niniejszego rozporządzenia są odpowiednio zagwa­ rantowane w prawie krajowym. 4. Państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania niniej­ szego rozporządzenia usługi przewozu pasażerskiego w ramach obowiązku świadczenia usługi publicznej, umów o  świadczenie usług publicznych lub usług zintegrowanych, pod warunkiem że prawa pasażerów przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są porównywalnie zagwarantowane w prawie krajowym. Bez uszczerbku dla dyrektywy 2006/87/WE i  dyrektywy 5. 2009/45/WE niniejsze rozporządzenie nie ustanawia wymogów technicznych nakładających na przewoźników, operatorów ter­ minali ani inne podmioty, obowiązku zmiany lub wymiany stat­ ków, infrastruktury, portów lub terminali portowych.

g)

h) „wykonujący przewóz” oznacza osobę inną niż przewoźnik, która faktycznie wykonuje całość lub część przewozu; i) „śródlądowa droga wodna” oznacza dowolną naturalną lub sztuczną jednolitą część wód lub system połączonych jedno­ litych części wód, wykorzystywane do celów przewozu, jak np. jeziora, rzeki lub kanały, lub dowolne ich połączenie; „port” oznacza miejsce lub obszar geograficzny posiadający udogodnienia i  obiekty umożliwiające przyjmowanie stat­ ków, w  którym pasażerowie regularnie wchodzą na pokład lub schodzą na ląd; „terminal portowy” oznacza terminal obsługiwany przez pra­ cowników przewoźnika lub operatora terminalu, w  porcie wyposażonym w obiekty takie jak stanowiska odprawy, kasy biletowe lub poczekalnie, oraz dysponujący personelem, co umożliwia wchodzenie na pokład lub schodzenie na ląd pa­ sażerów korzystających z usług przewozu pasażerskiego lub z rejsu wycieczkowego; „statek” oznacza jednostkę pływającą użytkowaną do celów żeglugi po morskich lub śródlądowych drogach wodnych;

j)

Artykuł 3 Definicje Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej spraw­ ności ruchowej” oznacza każdą osobę, której sprawność ru­ chowa podczas korzystania z przewozu jest ograniczona na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (senso­ rycznej lub ruchowej, trwałej lub  przejściowej), niepełno­ sprawności umysłowej lub upośledzenia umysłowego lub niepełnosprawności wynikającej z  dowolnych innych przy­ czyn lub z wieku i której sytuacja wymaga właściwej uwagi oraz przystosowania usług dostępnych dla wszystkich pasa­ żerów do jej szczególnych potrzeb; „terytorium państwa członkowskiego” oznacza terytorium, do którego zastosowanie ma Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z jego art. 355 i na warunkach w nim przewidzianych; „warunki dostępu” oznaczają odpowiednie normy, wytyczne i informacje dotyczące dostępu do terminali portowych i stat­ ków, wraz z istniejącymi w nich rozwiązaniami przeznaczo­ nymi dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej; „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, inną niż organizator wyjazdów grupowych, biuro podróży lub sprze­ dawca biletów, oferującą ogólnie dostępne przewozy w  po­ staci usług przewozu pasażerskiego lub rejsów wycieczkowych;

k)

l)

m) „umowa przewozu” oznacza umowę przewozu zawartą mię­ dzy przewoźnikiem a  pasażerem, dotyczącą świadczenia co najmniej jednej usługi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego; n) „bilet” oznacza ważny dokument lub inny dowód zawarcia umowy przewozu; o) „sprzedawca biletów” oznacza każdego sprzedawcę detalicz­ nego zawierającego umowy przewozu w  imieniu przewoźnika;

b)

c)

p) „biuro podróży” oznacza każdego sprzedawcę detalicznego działającego w imieniu pasażera lub organizatora wycieczek w sprawach zawierania umów przewozu; q) „operator turystyczny” oznacza organizatora lub punkt sprzedaży detalicznej, innych niż przewoźnik, w rozumieniu art. 2 pkt 2) i 3) dyrektywy 90/314/EWG; „rezerwacja” oznacza rezerwację konkretnej usługi przewo­ zu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego;

d)

r)

L 334/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II

17.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.