Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 16

s)

„operator terminalu” oznacza podmiot prywatny lub publicz­ ny na terytorium państwa członkowskiego odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie terminalem portowym; „rejs wycieczkowy” oznacza usługę przewozu świadczoną na morskiej lub śródlądowej drodze wodnej realizowaną wy­ łącznie dla przyjemności lub w celach rekreacyjnych, w uzu­ pełnieniu której oferowane jest zakwaterowanie i  inne elementy, obejmującą więcej niż dwa noclegi na statku; „incydent żeglugowy” oznacza rozbicie statku, jego wy­ wrócenie, zderzenie lub wejście na mieliznę, wybuch lub po­ żar na statku lub uszkodzenie statku.


PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I  OSÓB O  OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

t)

Artykuł  7 Prawo do przewozu 1. Przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wyjazdów gru­ powych nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub in­ nego udostępnienia biletu ani przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ru­ chową jako taką. Osobom niepełnosprawnym i  osobom o  ograniczonej 2. sprawności ruchowej rezerwacje oraz bilety oferowane są bez do­ datkowych opłat i  na takich samych warunkach jak pozostałym pasażerom.

u)

Artykuł 4 Bilety i  niedyskryminacyjne warunki umowne 1. Przewoźnicy wystawiają pasażerowi bilet, chyba że prawo krajowe przewiduje inne dokumenty uprawniające do przewozu. Bilet może być wystawiony w formie elektronicznej. 2. Bez uszczerbku dla taryf socjalnych warunki umowne i  stawki stosowane przez przewoźników lub sprzedawców bile­ tów są ogólnie dostępne bez jakiejkolwiek, bezpośredniej lub po­ średniej, dyskryminacji ze względu na obywatelstwo klienta końcowego lub siedzibę przewoźnika lub sprzedawcy biletów w Unii.

Artykuł  8 Wyjątki i  warunki specjalne 1. W drodze odstępstwa od art.  7 ust.  1 przewoźnicy, biura podróży i  organizatorzy wyjazdów grupowych mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia biletu lub przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograni­ czonej sprawności ruchowej: a) ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeń­ stwa określone w  prawie międzynarodowym, unijnym lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeń­ stwa określone przez właściwe organy; w przypadkach gdy konstrukcja statku pasażerskiego lub in­ frastruktura portu i jego wyposażenie, w tym terminali por­ towych, uniemożliwia wejście na pokład lub zejście na ląd lub gdy przewóz rzeczonej osoby nie może być przeprowa­ dzony w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalny z punk­ tu widzenia eksploatacyjnego.

Artykuł 5 Inne strony wykonujące 1. W przypadku gdy wykonywanie obowiązków wynikają­ cych z niniejszego rozporządzenia zostało powierzone wykonu­ jącemu przewóz, sprzedawcy biletów lub dowolnej innej osobie, przewoźnik, biuro podróży, organizator wyjazdów grupowych lub operator terminalu, którzy powierzyli wykonanie takich obo­ wiązków, są niemniej jednak odpowiedzialni za działania i zanie­ chania tej strony wykonującej w ramach zleconych jej czynności. 2. W uzupełnieniu ust. 1 strona, której przewoźnik, biuro po­ dróży, organizator wyjazdów grupowych lub operator terminalu powierzyli wykonanie obowiązku, podlega w zakresie powierzo­ nych obowiązków przepisom niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczącym odpowiedzialności i środków obrony. b)

2. W przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji lub wydania lub udostępnienia biletu w  inny sposób ze względów, o  których mowa w ust. 1, przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wy­ jazdów grupowych dokładają wszelkich racjonalnie uzasadnio­ nych starań, aby danej osobie zaproponować alternatywny transport z  wykorzystaniem usługi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego realizowanych przez danego przewoźnika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.