Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

Data ogłoszenia:2010-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 15

5.1. Zabrania się statkom wyłączania swoich satelitarnych urządzeń lokacyjnych podczas prowadzenia działalności połowowej na wodach Komorów. 6. W przypadku awarii technicznej lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego, kapitan statku przesyła informacje wymienione w pkt 4 do ośrodka kontroli państwa bandery we właściwym czasie. W takich okolicznościach niezbędne jest przesyłanie meldunku pozycyjnego co cztery godziny w czasie przebywania statku na wodach Komorów. 6.1. Zbiorczy meldunek pozycyjny zawiera pozycje rejestrowane co godzinę przez kapitana tego statku w ciągu tych 4 godzin. 6.2. Ośrodek kontroli państwa bandery lub sam statek niezwłocznie przesyła te komunikaty ośrodkowi monitoro­ wania rybołówstwa Komorów. 6.3. W razie potrzeby lub wątpliwości, właściwy organ Komorów może zwrócić do ośrodka kontroli państwa bandery o dodatkowe informacje dotyczące określonego statku. 7. Niesprawny sprzęt jest naprawiany lub wymieniany niezwłocznie po zakończeniu rejsu połowowego przez statek, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu statek nie może podjąć połowów, dopóki sprzęt nie zostanie naprawiony lub wymieniony. 8. Podzespoły sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemu satelitarnego monitorowania statków są odporne na manipulowanie, tj. uniemożliwiają wprowadzanie lub wskazywanie nieprawidłowych pozycji i manipulacje. System jest w pełni zautomatyzowany i działa nieprzerwanie, niezależnie od warunków otoczenia. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania satelitarnego urządzenia lokacyjnego lub ingerowania w nie. 8.1. Kapitan statku w szczególności zapewnia, aby: — dane w żaden sposób nie były zmieniane, — antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie były w żaden sposób zasłaniane, — nie wystąpiły przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych, — urządzenie lokacyjne statku nie zostało usunięte ze statku, lub miejsca, w którym po raz pierwszy zostało zainstalowane, — o każdej zmianie satelitarnego urządzenia lokacyjnego statku niezwłocznie powiadamiany był właściwy organ Komorów. 8.2. Każde naruszenie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością kapitana w świetle ustawo­ dawstwa Komorów, o ile statek prowadzi działalność na wodach Komorów. 9. Ośrodki kontroli państw bandery monitorują ruch swoich statków na wodach Komorów. Jeżeli monitorowanie statków nie odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami, niezwłocznie informowany jest ośrodek monitorowania rybołówstwa oraz zastosowanie ma procedura przewidziana w pkt 6. 10. Ośrodki kontroli państw bandery i ośrodek monitorowania rybołówstwa Komorów muszą współpracować ze sobą w celu zapewnienia wprowadzenia w życie niniejszych postanowień. Jeżeli ośrodek monitorowania rybołówstwa ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji zgodnie z pkt 4, druga Strona zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowana. Po otrzymaniu powiadomienia odpowiedni ośrodek kontroli państwa bandery odpowiada w ciągu 24 godzin, informując ośrodek monitorowania rybołówstwa o powodach nieprzesłania informacji i wskazując rozsądny termin zastosowania się do niniejszych postanowień. W przypadku niezastosowania się do postanowień we wspomnianym terminie, Strony rozstrzygają takie problemy drogą pisemną lub zgodnie z postanowieniami pkt 14 poniżej.


L 335/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2010

11. Dane pochodzące z monitorowania, przesyłane drugiej Stronie zgodnie z niniejszymi postanowieniami, służą wyłącznie celom kontrolowania i monitorowania przez władze Komorów floty Unii Europejskiej dokonującej połowów w ramach umowy w sektorze rybołówstwa między UE a Komorami. Dane te nie mogą być w żadnym przypadku udostępniane osobom trzecim. 12. Strony postanawiają wymienić na żądanie informacje o satelitarnym sprzęcie lokacyjnym, w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni wymogi drugiej Strony do celów niniejszych postanowień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 335 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 73 z 201018.12.2010

  Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym (  Dz.U. L 149 z 21.6.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 19, s. 5)

 • Dz. U. L335 - 66 z 201018.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9126)

 • Dz. U. L335 - 64 z 201018.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pyriofenonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9076) (1)

 • Dz. U. L335 - 60 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady 2010/784/WPZiB z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L335 - 58 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L335 - 56 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1223/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L335 - 54 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1222/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L335 - 52 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1221/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L335 - 50 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach trzecich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L335 - 48 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 43 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych (1)

 • Dz. U. L335 - 36 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (1)

 • Dz. U. L335 - 34 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1216/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Lamb (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 32 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1215/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Montoro-Adamuz (ChNP)]

 • Dz. U. L335 - 30 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carota Novella di Ispica (ChOG)]

 • Dz. U. L335 - 21 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (1)

 • Dz. U. L335 - 19 z 201018.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1212/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L335 - 1 z 201018.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.