Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2010-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 1

Strona 1 z 4
22.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, okre­ ślone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 oraz załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 ust. 1, art. 64, 92 i 132 warunków zatrudnienia innych pracow­ ników, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, że w celu zagwarantowania, by siła nabywcza uposażeń urzędników i innych pracowników Unii zmieniała się równolegle z siłą nabywczą uposażeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dosto­ sowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracow­ ników Unii Europejskiej w ramach corocznego przeglądu w 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę „1 lipca 2009 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2010 r.”. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracow­ niczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2010 GRUPA ZASZ. 1 2

STOPIEŃ 3 4 5

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 (1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

16 919,04 14 953,61 13 216,49 11 681,17 10 324,20 9 124,87 8 064,86 7 127,99 6 299,95 5 568,11 4 921,28 4 349,59

17 630,00 15 581,98 13 771,87 12 172,03 10 758,04 9 508,31 8 403,76 7 427,52 6 564,69 5 802,09 5 128,07 4 532,36

18 370,84 16 236,75 14 350,58 12 683,51 11 210,11 9 907,86 8 756,90 7 739,63 6 840,54 6 045,90 5 343,56 4 722,82 16 688,49 14 749,83 13 036,39 11 521,99 10 183,52 9 000,53 7 954,96 7 030,86 6 214,10 5 492,23 4 854,21 16 919,04 14 953,61 13 216,49 11 681,17 10 324,20 9 124,87 8 064,86 7 127,99 6 299,95 5 568,11 4 921,28

L 338/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2010

1.7.2010 GRUPA ZASZ. 1 2

STOPIEŃ 3 4 5

4 3 2 1

3 844,31 3 397,73 3 003,02 2 654,17

4 005,85 3 540,50 3 129,21 2 765,70

4 174,18 3 689,28 3 260,71 2 881,92

4 290,31 3 791,92 3 351,42 2 962,10

4 349,59 3 844,31 3 397,73 3 003,02

Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 2 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie, na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników są zgodne z kolumną 3 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 4 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 16 maja 2010 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 5 poniższej tabeli. Roczne dostosowanie dla tych miejsc zatrudnienia wchodzi w życie z dniem 16 maja 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 338 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 64 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (  Dz.U. L 124 z 20.5.2009)

 • Dz. U. L338 - 62 z 201022.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 250 z 23.9.2009)

 • Dz. U. L338 - 60 z 201022.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

 • Dz. U. L338 - 50 z 201022.12.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 5, 6, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L338 - 49 z 201022.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L338 - 47 z 201022.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L338 - 44 z 201022.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (2)

 • Dz. U. L338 - 42 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L338 - 40 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 37 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L338 - 35 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (1)

 • Dz. U. L338 - 22 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1243/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

 • Dz. U. L338 - 10 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1242/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L338 - 8 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L338 - 7 z 201022.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1240/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.